Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

CSN:2016/12

Har getts
24.3.2016
Diarienummer
A10/8210/2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Sale and leaseback, Överlåtelse av tillgångar som säkerhet

A Ab som bedrev transportverksamhet hade i avsikt att söka finansiering av internationella investerare och använda som säkerhet transportmedel som bolaget ägde. Meningen var att genomföra finansieringsarrangemanget genom s.k. sale and leaseback, där investerarna under säkerhetstiden fick äganderätten till transportmedlen samtidigt som A Ab hyrde dem för sig själv genom avtal. I finansieringsarrangemanget ingick en återköpsoption enligt vilken A Ab kunde köpa transportmedlen tillbaka efter en viss tid. 

Till 5 kap. 5 b § i bokföringslagen har genom lag (2015/1620) fogats bestämmelser om upptagande av tillgångar som förvärvats genom finansiella leasingavtal. Bestämmelserna trädde i kraft 1.1.2016. Enligt den nya bestämmelsen kan den bokföringsskyldiga leasingtagaren under vissa förutsättningar ta upp tillgångarna i sitt bokslut som om de hade köpts.

I lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ingår inte motsvarande bestämmelser om finansieringsleasingavtal som ingår i bokföringslagen. Därför har bokföringslagens princip inte kunnat tillämpas i beskattningen. I ett finansieringsarrangemang som avses i ansökan överförde sökanden äganderätten till sina transportmedel till finansiären, varför man ansåg i sökandens beskattning att transportmedlen hade överlåtits.

Förhandsavgörande för åren 2016 och 2017.

5 § 1 mom. 1 punkten i L om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

HFD 25.10.2016 L 4472 (ingen förändring)

Sidan har senast uppdaterats 4.5.2016