CSN:2016/60

Har getts
9.12.2016
Diarienummer
A85/8210/2016
Verksamhetsöverlåtelse, Kommunens uthyrningsverksamhet, Näringsverksamhet

Enligt ansökan hade staden X för avsikt att till ett aktiebolag som skulle bildas överföra skolbyggnaderna som den hyrde ut för huvudsakligen utbildningsverksamhet till A Ab och B Ab. A Ab bedrev yrkeshögskoleverksamhet och B Ab yrkesutbildning på andra stadiet i lokalerna. Byggnadernas sammanräknade area var ca 50.000 m2.

Centralskattenämnden ansåg att det i den i ansökan beskrivna uthyrningsverksamhet där staden X hyrt ut sina egna lokaler för att användas av en yrkeshögskola och en yrkesläroanstalt som finansieras med offentliga medel inte var fråga om sådan verksamhet som skulle beskattas enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. På överföringen av de tillgångar och skulder som hänförde sig till verksamheten i fråga till det bolag som skulle bildas tillämpades således inte principerna i bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelse i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

3 §, 21 § 4 mom. och 28 § i inkomstskattelagen

52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Artikel 3 i Rådets direktiv 2009/133/EG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags (SE) eller en europeisk kooperativ (SCE) förenings säte från en medlemsstat till en annan

HFD 2014:29

Beslutet publiceras endast som kort referat.

HFD 26.3.2018, T 1457 (ingen förändring)