CSN:2016/38

Har getts
1.9.2016
Diarienummer
A21/8210/2016
Mervärdesskatt, Kompensationsavgift för privatkopiering, Organisation som representerar upphovsmän

Enligt 26 a § i upphovsrättslagen betalar staten kompensation till upphovsmännen för framställning av exemplar av verk för privat bruk. Enligt 26 b § i upphovsrättslagen betalas kompensationen som direkt kompensation till verkens upphovsmän eller som indirekt kompensation till upphovsmännen för ändamål som är gemensamma för dem. Kompensationen betalas till upphovsmännen genom förmedling av en organisation som företräder upphovsmännen.

Eftersom betalningen av kompensationsavgift för privatkopiering grundade sig på upphovsrättslagen ansåg man att betalaren av kompensationsavgiften, dvs. staten, och mottagarna, dvs. upphovsrättsorganisationerna och upphovsmännen, hade ett rättsförhållande vars betalningar var ömsesidiga. Staten betalade kompensationsavgiften för en konsument som tillverkade exemplar av verket för privat bruk. Kompensationsavgiften skulle då ses som vederlag för rätten att tillverka exemplar av verket för privat bruk. Upphovsmännen överlät rätten till upphovsrättsorganisationer, som överlät den vidare till staten.

Enligt 45 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen betalas skatt inte på ersättningar som betalats enligt 26 a § i upphovsrättslagen. Enligt 45 § 3 mom. i mervärdesskattelagen gäller skattefriheten dock inte de ersättningar som en organisation som företräder innehavarna av upphovsrätten får för överlåtelse av en rättighet eller på grund av denna rätt. En organisation som företräder upphovsmän ska således betala mervärdesskatt på kompensationsavgifter för privatkopiering.

Förhandsavgörande för tiden 1.9.2016–31.12.2017.

1 § 1 mom. 1 punkten, 18 § 2 mom., 45 § 1 mom. 5 punkten och 3 mom. samt 73 § i mervärdesskattelagen
Artikel 2.1 c, artikel 24.1, artikel 25, artikel, 73 artikel i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)
26 a § och 26 b § i upphovsrättslagen
EUD i ärendet C-151/13 (Le Rayon d'Or SARL)

HFD 1.6.2017 L 2582 årsbok (upphävt)