CSN:2015/47

Har getts
4.12.2015
Diarienummer
A71/8210/2015
Beskattning av personlig inkomst, Utländsk företagsomstrukturering, Finländsk aktieägare

A som var allmänt skattskyldig i Finland hade ägt aktier i det amerikanska X Inc. Före den i ansökan avsedda företagsomstruktureringen hade X Inc. ägt aktierna i Y Inc., som i sin tur hade ägt aktierna i ett s.k. fusionsbolag som hade bildats för företagsomstruktureringen. I den i ansökan avsedda omstruktureringen fusionerades fusionsbolaget först med X Inc. Därefter byttes aktieägarnas aktier i X Inc. mot aktierna i Y Inc. och efter detta arrangemang ägde Y Inc. alla aktier i X Inc.

Eftersom det i ansökan avsedda arrangemanget mellan X Inc. och Y Inc. inte var fråga om en fusion där det överlåtande bolaget överför alla sina tillgångar och skulder till det övertagande bolaget tillämpades principerna om fusion inte på beskattningen av A. Eftersom det inte heller var fråga om ett aktiebyte som avses i 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ansågs bytet av A:s aktier i X Inc. mot aktier i Y Inc. vid beskattningen som överlåtelse som realiserar en överlåtelsevinst eller
-förlust Förhandsavgörande för åren 2015 och 2016.

45 §, 46 § och 50 § i inkomstskattelagen

Lagakraftvunnen