CSN:2015/13

Har getts
30.4.2015
Diarienummer
A77/8210/2014
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Diskriminerande källskatt, Maltesiskt SICAV-finansieringsföretag, Dividendinkomst från börsaktier

SICAV-investeringsföretaget A, som hade bildats enligt den malte-siska bolagslagstiftningen, hade i syfte att investera i offent-ligt noterade aktiebolag i Finland. Med stöd av källskattelagen skulle A betala källskatt i Finland på sina eventuella dividend-inkomster från dessa bolag. Till sin juridiska form var A ett bo-lag med växlande kapital och dess aktieserier kunde bilda sepa-rata delfonder. Bolagets aktier var inte föremål för offentlig handel. Till skillnad från finländska placeringsfonder var A en självständig juridisk person som ägde sina investeringsobjekt. A var inte en placeringsfond som avses i placeringsfondsdirektivet (2009/65/EY).

Med tanke på bolagets verksamhet och bolagsform ansågs att A i det närmaste var jämförbart med ett finländskt aktiebolag som be-drev investeringsverksamhet. Dividender som sådana här andra än offentligt noterade aktiebolag får från offentligt noterade ak-tiebolag utgör skattepliktig inkomst enligt 6 a § 3 mom. 2 punk-ten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, om dividendtagaren vid dividendutdelningen inte direkt äger minst tio procent av aktiekapitalet i det bolag som delar ut dividend-en.

Eftersom en motsvarande dividend som en motsvarande finländsk di-videndtagare mottagit skulle ha varit skattepliktig till hela be-loppet ansågs att källskatt på dividenden inte stred mot SEUT ar-tikel 63.1. Således skulle A betala källskatt på sin eventuella dividendinkomst från finländska börsaktier med stöd av 3 § 1 och 5 mom. i källskattelagen, förutsatt att A:s ägarandel av bolaget som delade ut dividenden understeg tio procent. Förhandsavgörande till och med utgången av 2015.    

3 §, 20 § och 33 d § i inkomstskattelagen 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 1 § och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst Artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

laga kraft

HFD 19.12.2016 L 5433