CSN:2015/26

Har getts
28.8.2015
Diarienummer
A23/8210/2014
Mervärdesskatt, Skattskyldighetsgrupp, Skyldighet att betala mervärdesskatt

Bankerna har avträtt från bankgrupp A och kommer att inträda i bankgrupp B. Senare kommer bankerna också att avträda från skattskyldighetsgruppen X som bankgrupp A hör till, och bankerna kommer att inträda i skattskyldighetsgrupp Y som bankgrupp B hör till. Skattskyldighetsgrupp X utför systemservice åt bankerna angående bankverksamhet samt definierings-, planerings- och programmeringsjobb som hänför sig till övergångsskedet. Tjänsterna görs både när bankerna hör till skattskyldighetsgrupp X och möjligtvis ännu efter att bankerna har avträtt från skattskyldighetsgrupp X och inträtt i skattskyldighetsgrupp Y.

Skattskyldighetsgrupp X var inte skyldigt att betala moms för att de utförde tjänster åt banker som hörde till samma skattskyldighetsgrupp som hade avträtt från bankgrupp A och inte hörde till någon bankgrupp, eller som hade avträtt från bankgrupp A och inträtt i bankgrupp B. Skattskyldighetsgrupp X skulle betala moms för de tjänster som den hade uträttat åt banker som hade inträtt i annan skattskyldighetsgrupp och vars momsskyldighet enligt 15 § i MomsL uppstod efter att bankerna hade avträtt från skattskyldighetsgrupp X. Skattskyldighetsgrupp X skulle inte betala moms för de tjänster som den hade uträttat åt banker som hade inträtt i annan skattskyldighetsgrupp och vars momsskyldighet enligt 15 § i MomsL hade uppstått när bankerna hade hört till skattskyldighetsgrupp X.

I serviceavtalet hade man kommit överens om de systemtjänster för bankverksamheten som skattskyldighetsgrupp X hade utfört. Det hade också avtalats om ersättning för uppsägningstiden. Den avtalsenliga serviceavgiften och avgiften för systemförbättring debiterades också för uppsägningstiden, även om ingen service har utförts längre. Ersättningen debiterades antingen som en enda sats eller månatligen under uppsägningstiden.

På grund av att serviceavtalet upphörde betalade bankerna mer för tidigare utförda tjänster än de skulle ha betalat för dem om avtalet hade förblivit i kraft. Det handlade om en rättelsepost som gäller försäljningspriset av en momspliktig service. Skattskyldighetsgrupp X skulle inte betala moms på debitering av ersättningen, eftersom skyldigheten att betala mervärdesskatt för tjänsterna i fråga hade uppkommit när bankerna hörde till skattskyldighetsgrupp X. Förhandsavgörande för tiden 28.8.2015-31.12.2016.
1 § 1 mom. 1 punkten, 13a § 1 mom., 15 § 1 mom. 1 och 2 punkterna, 18 § 1 mom., 41 § i mervärdesskattelagen

Lagakraftvunnet