CSN:2014/49

Har getts
22.10.2014
Diarienummer
A101/8210/2013
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Diskriminerande källskatt på dividendinkomst, Luxemburgskt livförsäkringsbolag, Placeringsbunden livförsäkring

Ett luxemburgskt livförsäkringsbolag erbjöd sina kunder placeringsbundna livförsäkringar. En del av de medel som hänförde sig till dessa livförsäkringar bestod av bolagets investeringar i finska aktiebolags aktier. Det sökande bolaget hade ägande- och besittningsrätten till aktierna. Det sökande bolaget var på basis av skatteavtalet mellan Finland och Luxemburg också den faktiska förmånstagaren till dividendinkomsten från aktierna. Enligt ansökan hörde aktierna till sökandens investeringstillgångar och sökandens ägarandel av dessa aktier var mindre än 10 procent av aktiekapitalet i de bolag som delade ut dividender.

Målet gällde frågan om det på de dividender som det sökande bolaget fick av finska bolag skulle tas ut källskatt och om bestämmelserna i den nationella källskattelagen och bestämmelserna i skatteavtalet mellan Finland och Luxemburg skulle betrakats som diskriminerande med beaktande av artikel 63.1 i SEUT och framför allt EUD:s dom i målet C-342/10 kommissionen v. Finland. Enligt sökandens uppfattning skulle ett motsva-rande finskt livförsäkringsbolag ha rätt att med stöd av NärSkL 8 § 1 mom. 10 punkten som lagbestämd överföring till ersättningsförsäkringspremieansvaret göra ett avdrag som motsvarar dividendinkomsten.

Då det var fråga om ett livförsäkringsbolag för vilket det uppstår beskattningsbar inkomst ansåg man att det inte uppstod en direkt koppling enligt motsvarande kriterier som i EUD:s dom C-342/10 mellan den dividend som livförsäkringsbolaget fick och det i NärSkL 8 § 1 mom. 10 punkten föreskrivna avdraget. Centralskattenämnden ansåg att det sökande bolagets och det inhemska livförsäkringsbolagets belägenheter med hänsyn till punkterna 41–43 i domen ovan inte var objektivt sett likadana, varför en eventuellt avvikande beskattning av det inhemska och det utländska livförsäkringsbolaget var tillå-ten. På den i ansökan avsedda dividendinkomsten skulle beta-las källskatt i Finland för dividendens totalbelopp enligt bestämmelserna i källskattelagen och skatteavtalet. Förhands-avgörande t.o.m. utgången av 2015

1 § 3 mom., 3 § 1 och 5 mom. samt 7 § 3 punkten i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

6 a § 1 mom. och 3 mom. 1 punkten, 7 § och 8 § 1 mom. 10 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Artikel 10 stycke 2 punkt b i avtalet mellan Finland och Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Europeiska unionens domstols dom i målet C-342/10

HFD 23.5.2016, T 2251 (upphävt)