CSN:2015/49

Har getts
11.12.2015
Diarienummer
A63/8210/2015
Mervärdesskatt, Tjänster för arbetsvälmående

Förhandsavgörandet handlade om ett projekt som baserade sig på investering med genomslagskraft och som främjade arbetsvälmående. Det var fråga om en servicehelhet som utbildningssamkommunen hade köpt. Avsikten med servicehelheten var att förbättra resultatet för ledningen av hälsan och arbetsförmågan. Det särskilda målet för servicehelheten var att minska sjukfrånvaron. Servicehelheten omfattade bland annat följande tjänster: kartläggning av utgångsläget, chefsträningsprogram, utredning av arbetstagarnas fysiska och psykiska arbetsförmåga samt erbjudande av andra stödfunktioner som förhåller sig till förbättring av arbetsförmåga. Till servicehelheten hörde dessutom styrsystem som kunde användas för att följa personalens arbetsförmåga och sjukfrånvaron. Servicehelheten hade en inledningsavgift vars storlek bestämdes enligt antalet anställda. Dessutom debiterades det en resultatpremie på basis av hur målen för servicen hade uppnåtts.

Resultatpremiens debiteringsgrund bestämdes enligt hur mycket nytta utbildningssamkommunen hade av tjänsterna. Under de i ansökan om förhandsavgörande beskrivna omständigheterna kunde alltså inledningsavgiften och resultatpremien anses vara vederlag för sådana tjänster som i sin helhet var för utbildningssamkommunens behov eller för vilkas del arbetstagarens nytta var sekundär gentemot utbildningssamkommunens behov. Således hade utbildningssamkommunen rätt att dra av inledningsavgiften och resultatpremien i momsbeskattningen eller få återbäring enligt 130 § i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för tiden 11.12.2015–31.12.2016.
102 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 130 § 1 mom. i mervärdesskattelagen
EUD:s dom i mål C-258/95 (Julius Fillibeck Söhne GmbH & Co. KG)

Lagakraftvunnet