CSN:2014/62

Har getts
10.12.2014
Diarienummer
A47/8210/2014
Mervärdesskatt, Undantag från momsplikt för försäljning, Finansiella tjänster, Factoring, Indrivning av fordringar, Skattegrund

Sökanden erbjöd sina kunder tvåslags factoringprodukter: köp av fakturafordringar och finansiering av fakturafordringar. Det var möjligt att till grundprodukterna koppla finansiering av betalningstid samt ett alternativ där kunden själv tar hand om förvaltningen av fordringarna.

Sökanden skulle betala moms på försäljningen av samtliga produkter till den del det var fråga om försäljning av förvaltnings- och indrivningstjänster i fråga om fordringar. Till den del det var fråga om försäljning av finansiella tjänster behövde sökanden inte betala moms.

Enligt sökanden hänförde de debiteringar som tagits ut hos kunderna till tjänsten som en helhet. Om de prestationer som sökanden debiterat hos kunden inte direkt kunde hänföras till den momsfria finansiella tjänsten måste de inkluderas i grunden för den moms som skulle betalas på försäljningen av förvaltnings- och indrivningstjänsten och sökanden skulle betala moms på sådana prestationer.

Förhandsavgörande för tiden 10.12.2014–31.12.2015.

1 § 1 mom 1 punkten, 17 §, 18 § 2 mom, 41 §, 42 § 1 mom 2 och 3 punkten och 73 § 1 mom i mervärdesskattelagen Artikel 2.1 c, artikel 9.1, artikel 73, artikel, 79 artikel och 135.1 b, c, och d i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) Europeiska unionens domstols dom i målen C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH, C-93/10, GFKL Financial Services AG och C-175/09, AXA.

HFD 9.3.2016 L 801  (upphävda)