CSN:2014/53

Har getts
12.11.2014
Diarienummer
A54/8210/2014
Mervärdesskatt, Uthyrning av arbetskraft, Sjukvårdstjänst för sjuka barn, Hälso- och sjukvårdstjänst, Socialvårdstjänst

X Ab hyrde ut yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som t.ex. närvårdare och sjukskötare till of-fentliga och privata producenter av socialvårdstjänster för att utföra socialvårdstjänster. I samband med detta kunde de utföra också några andra hälso- och sjukvårds-tjänster som t.ex. ge medicin, injicera insulin och be-handla sår. X Ab var infört som privat producent av soci-alvårdstjänster i registret över privata serviceproducen-ter. Denna registrering gällde emellertid inte uthyrning av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården för socialvårdstjänster.

Uthyrning av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjuk-vården för socialvårdstjänster ansågs inte vara hälso- och sjukvårdstjänst som avses i MomsL 35 § och inte hel-ler socialvårdstjänst som avses i MomsL 38. Det var inte fråga om i MomsL 35 § avsedd hälso- och sjukvårdstjänst ens när en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvår-den i samband med socialvårdstjänster utförde också hälso- och sjukvårdstjänster eftersom socialvårdstjäns-terna utgjorde den huvudsakliga prestationen och hälso- och sjukvårdstjänsterna var endast tilläggsprestationer.

X Ab sålde också hemvårdstjänst för sjuka barn till före-tag. Anställda i dessa företag kunde anlita hemvårds-tjänsten i stället för att själv stanna hemma och ta hand om barnet. Sådan hemvårdstjänst var inte i MomsL 35 § av-sedd hälso- och sjukvårdstjänst.

Förhandsavgörande för tiden 12.11.2014–31.12.2015.

34 § 1 mom., 35 §, 37 §, 38 § i mervärdesskattelagen Artikel 135.1 b, c och g i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) EUD:s dom i målet C-41/04 (Levob Verzekeringen BV och Bank NV)

Lagakraftvunnet