CSN:2015/23

Har getts
17.6.2015
Diarienummer
A34/8210/2015
Förtäckt dividend, Inlösning av egna aktier, Inskränkning av koncernens verksamhet

A Abp verkade som moderbolaget för koncern A. Koncernens operativa affärsverksamhet delades i verksamhet X och Y. A Abp ägde aktiestockarna av både underkoncern X:s moderbolag B och underkoncern Y:s moderbolag C. Affärsverksamhet X utgjorde ungefär 76 procent av koncernens omsättning.

A Abp sålde hela aktiestocken av B som bedrev verksamhet X. A Abp hade avsikten att dela ut nästan hela köpesumman till sina aktieägare genom att lösa in sina aktier med ett offentligt uppköpserbjudande enligt kap. 11 i värdepappersmarknadslagen. Aktiernas köpepris baserade sig på börskursen vid tidpunkten för uppköpserbjudandets inlämnande och innehöll ingen premie. Enligt villkoren i uppköpserbjudandet fick säljaren rätten att vid behov skära ner antalet aktier som hen säljer.

Under åren 2010 – 2014 hade A Abp delat ut ungefär hälften av koncernens resultat i dividender de åren då koncernen uppvisade vinst och de åren då koncernen visade förlust hade A Abp inte delat ut någon dividend. På grund av aktieaffären som beskrevs ovan blev koncernens verksamhet väsentligt inskränkt, och därför ansågs köpet av egna aktier ske för att behovet av koncernens eget kapital hade minskat. När man utöver det som beskrevs ovan beaktade att köpepriset som baserade sig på aktiernas börskurs kunde betraktas som aktiernas gängse värde, tillämpades ingen del av bestämmelserna om förtäckt dividend i 29 § i lagen om beskattningsförfarande på försäljningen av aktierna. Förhandsavgörande för åren 2015 och 2016.

29 § 2 mom. och 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande
33 1 d § 1 mom. i inkomstskattelagen

Lagakraftvunnet