CSN:2015/46

Har getts
4.12.2015
Diarienummer
A65/8210/2015
Inkomstbeskattning, Stiftelse, Dotterbolagsfusion

Stiftelse X ägde A Ab:s och B Ab:s alla aktier. Det var meningen att A Ab och B Ab skulle fusioneras med stiftelsen som det föreskrivits i 11 kapitel i stiftelselagen (2015/487) och 16 kapitel i aktiebolagslagen. Eftersom bestämmelserna i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet kan även tillämpas på stiftelser. och stiftelse X ägde alla aktier i bolagen som fusionerades enligt förutsättningarna i 11 kapitel 2 § i stiftelselagen, tillämpades i fusionen bestämmelserna om fusion i 52 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Förhandsavgörande för åren 2015 och 2016.

52 § 1 mom., 52 a § 2 mom. och 52 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

3 § i inkomstskattelagen

Lagakraftvunnet