CSN:2014/64

Har getts
17.12.2014
Diarienummer
A88/8210/2014
Verksamhet som befriats från skatt, Kommunens bolag för förvärv av hyresbostäder, Försäljning av enskilda lägenheter

A Ab var ett av staden X ägda aktiebolag som förvärvde, ägde och hyrde ut bostäder och som vid beskattningen hade betraktats som i 20 § 1 mom. 3 punkten i inkomstskattelagen avsett aktiebolag som är fritt från skatt på inkomst. A Ab ägde huvudsakligen små bostäder runt om i staden X. Under den tid bolaget varit verksamt hade det inte sålt en enda bostad.

År 1986 hade A Ab i ett bostadsaktiebolag förvärvat aktier som berät-tigade till besittning av tre lägenheter i en byggnad i stadskärnan av staden X. Lägenheternas storlekar var 201 m², 101 m² och 35,8 m². Lägenheterna hade förvärvats för att hyras ut som delade lägenheter. Bolaget hade sedermera upphört med att hyra ut delade lägenheter och lägenheterna hade stått tomma ca ett år.

A Ab hade för avsikt att sälja dessa aktier i bostadsaktiebolaget och med medlen från försäljningen förvärva små bostäder som bättre läm-pade sig för bolagets kundkrets. Det ansågs inte att A Ab enbart till följd av försäljningen av dessa bostadsaktier bedrev någon annan verksamhet än sådan som nämns i 20 § 1 mom. 3 punkten i inkomstskat-telagen. Med beaktande av den verksamhet som A Ab bedrev och bostads-beståndet som bolaget ägde efter försäljningen av aktierna betrakta-des bolaget som aktiebolag som avses i 20 § 1 mom. 3 punkten i in-komstskattelagen också efter försäljningen av bostadsaktierna.

Förhandsavgörande för skatteåren 2014 och 2015 (ej vunnit laga kraft).  

20 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. i inkomstskattelagen

laga kraft