CSN:2016/3

Har getts
15.1.2016
Diarienummer
A73/8210/2015
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Sammanslagning av aktieserier, Beskattningen av delägare

Enligt X Ab:s bolagsordning hade bolaget två olika aktieserier. Bolaget hade för avsikt att sammanslå aktieserierna till en enda aktieserie, varvid bolagets alla aktier skulle ge lika rättigheter.

Före sammanslagningen ägde delägarna i X Ab aktier i bägge aktieserierna i samma proportion. Då sammanslagningen av aktieserierna inte ändrade på delägarnas ägarförhållanden i X Ab och då den inte heller i övrigt inverkade på de rättigheter och skyldigheter som aktierna gav delägarna ansåg man att sammanslagningen av aktieserierna inte utgjorde en överlåtelse där det skulle uppstå beskattningsbar inkomst för aktieägaren.

Förhandsavgörande för åren 2015 och 2016.

4 § och 5 § 1 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lagakraftvunnet