CSN:2015/20

Har getts
12.6.2015
Diarienummer
A16/8210/2015
Mervärdesskatt, Skattepliktig försäljning, Finansiella tjänster, Betalningsrörelse, Anslutningsprincip, Fast driftställe

A, som hade etablerat sig i en annan EU-medlemsstat, grundade i Finland en filial som sålde A:s betalningstjänster som gjorde det möjligt att överföra medel genom en kortbetalningstransaktion från kunden till köpmannen via tillhandahållaren av betalningssystemet, samt B:s betalningssystemservice som innehöll en apparat för kortbetalning, ett webbaserat betalningssystem och administrativa program för betalningssystem. Det var möjligt att skaffa tjänsterna antingen enskilt eller tillsammans, och deras priser sattes separat.

Betalningsservicen för korttransaktioner som A utbjöd var en betalningsrörelse som betraktas som en skattefri finansiell tjänst som avses i 42 § 1 mom. 4 punkten i mervärdesskattelagen. Hyrning av kortbetalningsapparat och administrativa program för betalningssystem var tjänster som avses i 18 § 2 mom. i mervärdesskattelagen. A:s skattefria betalningsservice kunde separeras från B:s hyrning av kortbetalningsapparat och försäljning av administrativa program för betalningssystem som sin egen produkt. De skattefria betalningstjänsterna och skattepliktiga betalningssystemstjänsterna som överlåtits av A:s filial i Finland skulle inte behandlas som en helhet i momsbeskattningen, utan deras skattebehandling bestäms separat. Det påverkade inte tjänsternas skattebehandling om filialen ingick endast ett avtal med kunderna och om tjänsterna betalades med en och samma faktura.

Filialen som A grundade i Finland registrerades som momsskyldig i Finland och anställde i Finland arbetstagare som skulle sköta filialens allmänna administration samt sälja A:s och B:s tjänster. A:s filial betraktades som ett fast driftställe som deltog i försäljningen av tjänster i Finland enligt 9 § och 4 mom. i mervärdesskattelagen. Om försäljningsfakturorna använde filialens finländska momsnummer, hade A:s filial som befinner sig i Finland tagit del i att utföra tjänsterna enligt artikel 53 i rådets genomförandeförordning (EU) N:o 282/2011, om något annat inte bevisas.

Förhandsavgörande för tiden 12.6.2015 - 31.12.2016.

1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom. 10 §, 18 §, 41 §, 42 § 1 mom. 4 punkten och 65 § i mervärdesskattelagen

Artikel 2 1 punkten c underpunkten, artikel 44, artikel 135 1 punkten d underpunkten och artikel 192 a i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG

Artikel 53 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011

Lagakraftvunnet