CSN:2015/8

Har getts
20.3.2015
Diarienummer
A4/8210/2015
Beskattning av personlig inkomst , Aktiebyte, Återbetalning av fritt eget kapital

Delägaren X i A Ab hade vid ett aktiebyte år 2009 tillsammans med en annan delägare i bolaget överlämnat aktier i bolag som hen ägde till A Ab så att hen som vederlag fick A Ab:s nya aktier. Teckningspriset för A Ab:s aktier var teckningstidpunktens gängse värde för de aktier som överlämnades som apport. Teckningspriset togs upp i sin helhet i fonden för inbetalt fritt eget kapital i A Ab:s bokföring. Det hade på arrangemanget vid beskattningen för 2009 tillämpats bestämmelserna om aktiebyte i 45 § 2 mom. i inkomstskattelagen och 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I A Ab:s fond för inbetalt fritt eget kapital fanns inga andra medel än de som de två delägarna hade placerat vid aktiebytet. Bolaget hade för avsikt att dela ut medel från fonden för inbetalt fritt eget ka-pital till sina delägare i proportion till varje delägares respektive aktieinnehav enligt 13 kap. i aktiebolagslagen.

Om A Ab år 2015 delade ut medel till X på det sätts som beskrivs ovan ansågs det att hen för sina aktier mottagit en kapitalinkomst som var jämförbar med överlåtelsepris. Med beaktande av 29 § och 46 § i in-komstskattelagen fick X från det återbetalda kapital som skulle bes-kattas som överlåtelsepris dra av i anskaffningsutgift för aktierna samma belopp som bolaget hade återbetalat av kapitalet till hen. 

Om A Ab år 2016 på det sätt som beskrivs ovan återbetalde till X me-del som hen själv placerat i bolaget år 2009, tillämpades det på ut-betalningen av medel bestämmelserna om skattepliktig överlåtelse i 33 b § 6 mom., 45 a § och 46 a § i inkomstskattelagen.

Vid beräkningen av överlåtelsevinsten som uppstår för skatteåret 2015 eller 2016 på grund av utbetalningen av medel betraktades den vid be-skattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften för de överlåtna aktierna i enlighet med 45 § 5 mom. i inkomstskattelagen som anskaff-ningsutgift för de aktier i A Ab som X mottog vid aktiebytet.

Förhandsavgörande för åren 2015 och 2016.

 29 §, 32 §, 33 b § 5 mom., 45 §, 45 a §, 46 § och 46 a § i inkomst-skattelagen

HFD 30.6.2016 L 2885 (ingen förändring)