CSN:2015/38

Har getts
30.10.2015
Diarienummer
A49/8210/2015
Mervärdesskatt, Finansiella tjänster, Betalningsrörelse, Utredning och behandling av, betalningstransaktioner

En skattskyldighetsgrupp köpte av ett bolag som etablerat sig i Frankrike en servicehelhet som gäller utredning och behandling av betalningstransaktioner. Servicehelheten omfattade följande tjänster: godkännande av betalningstransaktionsfilen, beräkning av bankens nettoposition, sändning av betalningstransaktionsfil med begäran om täckningsöverföring till Europeiska centralbankens system och skickandet av betalningstransaktionsfilen som gäller täckningsöverföringen till banker. Täckningsöverföringarna skedde i Europeiska centralbankens system.

Utredningen av fordringarna mellan bankerna handlade inte om en åtgärd som gäller betalningsrörelse. Tjänsteleverantören tog inte heller del i att genomföra täckningsöverföringarna med avsikt att sköta betalningsrörelsen, utan dess roll begränsade sig till att sända betalningstransaktionsfilen som gällde täckningsöverföring. Sändningen av betalningstransaktionsfilen kunde inte betraktas som sådan kontoöverföring som avses i Europeiska unionens domstols dom i ärendet C-2/95 (Sparekassernes Datacenter (SDC)). I servicehelheten ingick således inte tjänster som kunde ha betraktats som sådana finansiella tjänster som avses i mervärdesskattelagen och mervärdesskattedirektivet. Således fyllde tjänsterna inte finansiella tjänsters särskilda och väsentliga uppgifter, utan det var endast fråga om teknisk tjänst. Högsta förvaltningsdomstolen har också ansett i sitt beslut HFD 10.12.2004 T 3244 att tjänsten som gäller utredningen och behandlingen av betalningstransaktioner inte var en finansiell tjänst som avses i 42 § i mervärdesskattelagen. Skattskyldighetsgruppen skulle betala moms för köpet av servicetjänsten som gäller utredningen och behandlingen av betalningstransaktioner på basis av omvänd skattskyldighet.
Förhandsavgörande för tiden 30.10.2015–31.12.2016.
9 § 1 mom., 41 §, 42 § 1 mom. 4 punkten och 3 mom. i mervärdesskattelagen
Artikel 135.1 d i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)
EUD:s dom i mål C-2/95 (Sparekassernes Datacenter (SDC)) och i mål C-350/10 (Nordea Bank Finland Abp)

HFD 3.2.2017 L 404 (ingen ändring)