CSN:2015/15

Har getts
22.5.2015
Diarienummer
A9/8210/2015
Mervärdesskatt, Debitering av nominellt värde, Betalningsrörelse, Helhetstjänst

X Ab erbjöd till arbetsgivarföretag lunch-, motions- och kultursedlar i pappersform och motsvarande elektroniska saldoladdningar på ett konto. Till kommuner erbjöd X Ab även servicesedlar som kunde användas för att betala social- och hälsovårdstjänster.

X Ab debiterade arbetsgivarföretagen för det nominella värdet på lunch-, motions- och kultursedlarna i pappersform samt saldoladdningarna. Eftersom X Ab ännu inte visste vad momssatsen för den överlåtna varan eller tjänsten samt säljaren skulle bli när X Ab debiterade arbetsgivaren för det nominella värdet kunde det debiterade nominella värdet inte betraktas som förskottsbetalning för de senare överlåtna varorna eller tjänsterna. X Ab var inte skyldigt att betala moms på det debiterade nominella värdet.

X Ab utförde olika tjänster som bidrog till användningen av pappersformiga lunch-, motions- och kultursedlar, saldoladdningar och servicesedlar som betalningsmedel. Sådana tjänster var exempelvis systemadministrationstjänster och tjänster för utskrivning av namn och postning av sedlarna. X Ab debiterade arbetsgivarföretagen, kommunerna och de varu- och tjänsteleverantörerna som tog emot betalningarna för arvoden och andra avgifter. De debiterade arvodena och avgifterna utgjorde vederlag för X Ab:s tjänster som gällde organisering av girering och annan betalningsrörelse. Tjänsterna skulle anses höra till en servicehelhet som X Ab tillhandahöll. Det var fråga om betalningsrörelse som avses i 42 § 1 mom. 4 punkten i mervärdesskattelagen. X Ab var inte skyldigt att betala moms på arvodena och de övriga betalningarna det hade debiterat för servicehelheten.

Förhandsavgörande för tiden 22.5.2015–31.12.2016. 1 § 1 mom. 1 punkten, 41 § 1 mom. 4 punkten, 42 c § 4 punkten i mervärdesskattelagen Artikel 135.1 d i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) Europeiska unionens domstols dom i ärendet C-419/02 (BUPA Hospitals Ltd) och i ärendet C-2/95 (Sparekassernes Datacenter (SDC)

laga kraft