CSN:2015/43

Har getts
20.11.2015
Diarienummer
A46/8210/2015
Mervärdesskatt, Undantag från momsplikt för försäljning, Finansiella tjänster, Servicehelhet, Förmedling, Affärstransaktion som gäller värdepapper

Bolaget sålde tjänster med anknytning till företagsomstrukturering. Bolaget verkade som finansiell rådgivare under försäljningsuppdraget. Till uppdragen hörde bland annat att söka efter potentiella köpare och kontakta dem, uppskatta erbjudanden, planera och koordinera företagsbesiktning (due diligence), assistera med förhandlingar samt utarbeta presentationer och presentationsmaterial. Bolaget gav ingen juridisk, bokföringsmässig eller beskattningsmässig rådgivning angående uppdragen.

Vid köpuppdrag hade bolaget som uppgift att ge finansiella råd om hur arrangemanget planeras och genomförs. Bolaget representerade köparen vid uppdrag som hänförde sig till förvärvet av ett visst föremåls aktier eller affärsverksamhet. Tillsammans med uppdragsgivaren svarade bolaget för att det eventuella arrangemanget genomfördes effektivt. Till uppdragen hörde bland annat att koordinera sakkunnigas arbete, uppskatta och analysera föremålet, skriva erbjudanden, kommentera och korrigera dokument, planera processen, koordinera företagsbesiktningen samt assistera med att förbereda material. Bolagets uppgifter omfattade inte rådgivning i frågor om beskattning eller juridik.

Arvodet för uppdragen bestämdes som ett framgångsarvode (success fee) vid genomföringen av en aktieaffär eller ett annat arrangemang. Utöver framgångsarvodet fakturerade bolaget vanligtvis också ett månadsarvode eller fast arvode (retainer fee), som är dock i allmänhet mindre än framgångsarvodet. Dessutom fakturerade bolaget för kostnader som uppdraget medförde, till exempel tryckkostnader, kostnader för beställning av bolagsdokument samt resekostnader. Bolaget fick ett framgångsarvode endast om det planerade arrangemanget genomfördes. Faktureringsprincipen uppstod vid den tidpunkten då transaktionen genomfördes. Framgångsarvodet fastställdes i avtal antingen som ett fast arvode, en viss procentandel av köpesumman och/eller en summa som kunden bestämde. Dessa hade ett bestämt variationsintervall. Bolaget fick det fasta arvodet oberoende av om arrangemanget genomfördes eller inte.

Som helhet fyllde bolagets tjänster som hänförde sig till försäljning och köp förmedlingstjänstens särskilda och väsentliga uppgifter. Framgångsarvodet utgjorde den mest avsevärda delen av de arvoden som bolaget fick för sina uppdrag.

Servicehelheten som hänförde sig till både försäljnings- och uppköpuppdraget ansågs vara sådan förmedling av handel med värdepapper som avses i artikel 135.1 f i mervärdesskattedirektivet och således vara försäljning av finansiella tjänster som avses i 42 § 1 mom. 6 punkten i mervärdesskattelagen, när företagsomstruktureringen genomfördes som en aktieaffär.

Bolaget skulle i efterhand korrigera sina uppgifter så att det fasta arvodet blir skattefritt, om affären genomfördes som en aktieaffär och bolaget hade fakturerat tjänsterna som skattepliktiga tjänster. Den slutliga affärstransaktionen var då förmedlingen av handel med värdepapper.

Om avsikten med avtalet var endast en aktieaffär och den genomfördes inte, ansågs den fasta delen av bolagets arvode ändå vara förmedling av handel med värdepapper och således försäljning av finansiella tjänster som avses i 42 § 1 mom. 6 punkten i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för tiden 16.11.2015–31.12.2016.

41 §, 42 § 1 mom. 6 punkten och 3 mom. i mervärdesskattelagen

Artikel 135.1 f i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

EUD:s dom i mål C-2/95, SDC; C-349/96, CPP; C-235/00, CSC Financial Services; C-453/05, Ludwig; C-540/09, Skandinaviska Enskilda Banken; C-29/08, SKF; C-259/11, DTZ Zadelhoff

HFD 27.9.2016, T 4043 årsbok (ingen ändring)