CSN:2015/27

Har getts
28.8.2015
Diarienummer
A5/8210/2015
Mervärdesskatt, Moms som ska dras av, Allokering av utgifter, Direkt samband, Allmänna utgifter, Koncernens moderbolag, Omstrukturering av affärsverksamhet, Vidaredebitering av kostnader

Koncernens moderbolag A hade inlett en utredning om framtida alternativ för ett visst affärsverksamhetsområde av koncernen för att få objektiv information till stöd för strategiska be-slut på koncernnivån. A hade förvärvat utomstående skatteplik-tiga tjänster för denna utredning. Det handlade om en långvarig projekt vars avsikt inte var att sälja aktier utan att omstruk-turera affärsverksamheten. Det var inte känt när utredningen inleddes till vilket slutresultat det skulle leda att utreda de framtida alternativen för affärsverksamhetsområdet. I regel var alternativen att bevara affärsverksamheten som den var, att ut-veckla eller omstrukturera verksamheten inom koncernen eller att helt eller delvis ge upp verksamheten som var utredningens föremål. Om utredningsarbetet kom fram till en aktieaffär, sål-des aktierna sannolikt av dotterbolaget B, som var fullständigt i A:s besittning.

A hade aktivt tagit del i administreringen av koncernbolag C, som bedrev affärsverksamheten som var utredningens föremål och. A hade producerat sakkunnigtjänster och administrativa tjänster mot ersättning angående verksamheten. Verksamheten som A bedrev var således skattepliktig affärsverksamhet som omfattades av tillämpningsområdet för mervärdesskattelagen och mervär-desskattedirektivet.

Som moderbolag hörde det till A:s uppgifter att utveckla, om-strukturera och göra strategiska beslut om verksamheten. Att affärsverksamheten som utreddes skulle eventuellt ges upp hade att göra med att hela koncernens affärsverksamhet skulle stra-tegiskt omstruktureras. Därför kunde rätten att dra av skatt för förvärv som är av karaktären allmänna utgifter allokeras till A, som verkade som koncernens moderbolag. Dessa utgifter hade en omedelbar och direkt förbindelse med koncernens och mo-derbolagets hela ekonomiska verksamhet och särskilt organise-ringen av affärsverksamheten som var föremålet för utredningen. A hade rätt att dra av mervärdesskatten för allmänna utgifter som hänförde sig till dess skattepliktiga affärsverksamhet.

Utgifter som direkt hänförde sig till överlåtelsen av aktier eller till köpet av affärsverksamheten eller en del av den, dvs. utgifter för upprättandet av köpekontraktet och för dess förhandlingar hade dock inte en direkt förbindelse med A:s egna momspliktiga affärsverksamhet då de inte vidaredebiterades. Då handlar det inte om utgifter för moderbolaget A, utan om verk-samhetsutgifter för B som säljer aktierna eller för C som säl-jer affärsverksamheten eller en del av den. A hade inte rätt att dra av mervärdesskatten för utgifterna som direkt hänförde sig till överlåtelsen av aktier eller till upprättandet av kö-pekontraktet och förhandlingarna för köpet av verksamheten el-ler en del av den då den inte vidaredebiterade sitt dotterbolag eller målbolagen för dem.

Om A vidaredebiterade sitt dotterbolag eller målbolagen för kostnaderna, var det fråga om momspliktig försäljning enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen, och A hade rätt att dra av mervärdesskatten helt för förvärvsutgifterna.

Det påverkade inte A:s rätt att dra av moms om den eventuella omstruktureringen genomfördes som en aktieförsäljning eller som en försäljning av affärsverksamheten eller en del av den, eller om affären genomfördes alls.

Förhandsavgörande för tiden 28.8.2015 - 31.12.2016.

1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 19 a § 1 mom., 102 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. samt 117 § i mervärdesskattelagen.
Artikel 2 1 punkten a och c underpunkt, artikel 9 1 punkten, artikel 19, artikel 29, artikel 167, artikel, 168 artikel samt artikel 173 1 punkten mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)
Domarna av Europeiska unionens domstol i målet C-408/98, Abbey National, i målet C-29/08, SKF, samt i de kombinerade målen C-108/14, Larentia + Minerva och C-109/14, Marenave Schiffahrts AG.

HFD 15.3.2017 L 1248 (partiellt upphävt)