CSN:2014/31

Har getts
18.6.2014
Diarienummer
A23/8210/2014
mervärdesskatt, vederlagsfri överlåtelse, undantag från skatteplikt i försäljning, skatt för eget bruk, affärsverksamhetens syfte, förlagsverksamhet

För att uppnå sitt syfte samlade en registrerad allmännyttig förening in medel med stöd av ett tillstånd för medelinsamling som beviljats av Polisstyrelsen. Ett bolag som bedrev förlagsverksamhet med tidningar och tidskrifter hade tillsammans med en förening avtalat om en donation som innebar att bolaget årligen till ett visst värde av fritt osålt reklamutrymme i inhemska medier som publicerades av bolaget donerade ett visst belopp i euro till föreningen. Enligt bolaget stärkte donationerna koncernens varumärke, och genom att i form av publicerade annonser förmedla information om det allmännyttiga projektet ville man dessutom stärka kundförhållandena. Man ansåg att bolaget vederlagsfritt överlät reklamutrymme till föreningen. Med hänsyn till syftet med att publicera annonserna anknöt överlåtelsen av reklamutrymme till bolagets momspliktiga förlagsverksamhet, och överlåtelsen skulle anses ske i ett syfte som hör till bolagets affärsverksamhet på det sätt som avses i mervärdesskattelagen 22 §. Bolaget skulle inte betala moms för att ta tjänsten i eget bruk. Förhandsavgörande för perioden 18.6.2014–31.12.2015.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 18 §, 20 §, 22 § och 73 § 1 mom.

Momsdirektivet 2006/112/EG artikel 2.1.c, artikel 26 och artikel 73

HFD 5.3.2015 L 660 (ingen ändring)