Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

CSN:2014/24

Har getts
21.5.2014
Diarienummer
A24/8210/2014
beskattning av näringsinkomst, verksamhetsöverlåtelse, en stads elaffärsverksamhet, näringsverksamhet som huvudsakligen befriats från skatt

Till följd av bolagiseringsskyldigheten i 2 a § i kommunallagen (23.8.2013/626) har A kommun i avsikt att bolagisera sin elaffärsverksamhet genom att överlåta verksamheten till ett aktiebolag.

A kommun bedrev denna näringsverksamhet som skulle bolagiseras huvudsakligen inom sitt eget område och var enligt 21 § 4 mom. i inkomstskattelagen inte skyldig att betala inkomstskatt på verksamheten. Ca 15 % av omsättningen i elaffärsverksamheten bestod emellertid av försäljning och distribution av el utanför kommunen och kommunen hade varit skattskyldig endast för denna del av verksamheten.

Förutsättningarna för en verksamhetsöverlåtelse anges i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, där det också finns bestämmelser om t.ex. det skattepliktiga överlåtelsepriset och den del av anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen av det överlåtande bolaget. I direktivet om företagsomstruktureringar (2009/133/EG) förutsätts att sådant bolag som avses i direktivet är skyldigt att betala samfunds inkomstskatt utan valfrihet eller rätt till undantag.

Helheten som skulle överföras bestod huvudsakligen av verksamhet för vilken A kommun inte var skyldig att betala inkomstskatt. Man ansåg inte att förutsättningarna för en verksamhetsöverlåtelse enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och företagsomstruktureringsdirektivet uppfylldes även om kommunen var skyldig att betala skatt på en del av sina verksamhetsinkomster enligt en procentsats för inkomstskatten enligt specialbestämmelsen i 124 § 3 mom. i inkomstskattelagen. Bestämmelsen om verksamhetsöverlåtelse i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 52 d § tillämpades inte på arrangemanget. Förhandsavgörande för åren 2014 och 2015. Omröstning 6 - 1.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 52 d §

Artikel 3 i Rådets direktiv 2009/133/EG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags (SE) eller en europeisk kooperativ (SCE) förenings säte från en medlemsstat till en annan

HFD: 19.12.2014 T3982 (Upphävt och returnerat)