CSN:2014/30

Har getts
4.6.2014
Diarienummer
A32/8210/2014
beskattning av inkomst av näring, mervärdesbeskattning, helhetstjänst för motorväg, grund för serviceavgiften, underhållsplikt

Sökanden hade för avsikt att delta i ett statligt vägprojekt som omfattade en motorväg och ett köområde för långtradartrafik samt byggande av andra vägar i anslutning till projektet enligt ett avtal om en helhetstjänst under 12–18 år. Beloppet av den årliga serviceavgiften grundade sig på vägens användbarhet och servicenivå. Underhållsplikten för avtalsperioden omfattade en motorväg och ett köområde samt anslutningsvägarna till dessa. I fråga om systemen för trafikdirigeringen varade underhållsplikten tre år.

Genom bestämmelserna om helhetstjänster i lagen om beskattning av inkomst av näring och mervärdesskattelagen strävar man efter att undvika för tidig betalning av skatt och uppskattning av skattebeloppet. Skatten betalas i den takt som helhetstjänsten enligt trafikanvändningen på vägen och järnvägen utförs. Med hänsyn till syftet med bestämmelserna kunde tjänsten anses vara en helhetstjänst även då vederlaget för tjänsten bestämdes enligt vägens användbarhet. Byggprojektet som beställts av Trafikverket i form av en helhetstjänst beaktades som en helhet, och därför ansågs projektet vara en tjänst som i fråga om innehållet svarade mot den helhetstjänst som avses i 19 a § i lagen om beskattning av inkomst av näring och 29 § 2 mom. i mervärdesskattelagen. Förhandsavgörande för inkomstbeskattning 2014–2018.

Förhandsavgörande för momsbeskattning 4.6.2014–31.12.2015.

Lagen om beskattning av inkomst av näring 19 a § och 27 c §
Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 15 § 4 mom., 29 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom., 102 § 1 mom. 1 punkten

Lagakraftvunnet