Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

CSN:2014/27

Har getts
28.5.2014
Diarienummer
A33/8210/2013
mervärdesskatt, ansökan om momsskyldighet, överlåtelse av användarrätt till fastighet, överlåtelse av rätt som hänför sig till fastighet, användning som berättigar till avdrag, parkeringsverksamhet, upplåtelse av parkeringsruta, personalparkering, avdragsrätt

I den parkeringsanläggning i fastighetsbolaget B Ab som i sin helhet ägdes av staden började staden bedriva skattepliktig parkeringsverksamhet som avses i mervärdesskattelagen 29 § 1 mom. 5 punkten, dvs. verksamhet som berättigar till avdrag. I den utsträckning staden för sina arbetstagare hyrde namnlösa parkeringsrutor i parkeringsanläggningen för personalparkering under arbetstid var det fråga om skattefri överlåtelse av rätt till fastighet som avses i mervärdesskattelagen 27 § 1 mom. Då det gällde anskaffningar i anslutning till denna överlåtelse hade staden enligt mervärdesskattelagen 102 § och 130 § inte rätt att göra avdrag eller få återbäring. Av bolaget hyrde staden också maskiner och anordningar som används i parkeringsverksamhet, dvs. parkeringsautomater, övervakningskameror samt dirigerings- och informationstavlor för parkeringen.

B Ab hade med stöd av mervärdesskattelagen 30 § rätt att ansöka om momsskyldighet för överlåtelse av rätt till fastighet och hyra ut parkeringsanläggningen inklusive skatt till staden enbart då det gällde utrymmena där staden bedrev avdragsgill skattepliktig parkeringsverksamhet. Bolaget kunde däremot inte ansöka om momsskyldighet till den del staden skattefritt upplät utrymmena vidare som personalparkering för sina arbetstagare, dvs. annan användning än sådan som berättigar till avdrag eller återbäring.

B Ab hade rätt att dra av momsen på kostnaderna för att uppföra parkeringsanläggningen till den del dessa hänförde sig till den skattepliktiga överlåtelse av rätt till fastighet som bedrevs av B Ab. Bolaget kunde inte dra av momsen på byggkostnaderna till den del dessa hänförde sig till utrymmena som staden skattefritt upplät vidare för personalparkering och för vilka bolaget inte kunde ansöka om momsskyldighet för överlåtelse av användarrätt till fastighet.

Maskinerna och anordningarna som används i parkeringsverksamhet hörde enligt mervärdesskattelagen 28 § 2 mom. inte till fastigheten. När B Ab hyrde ut maskiner och anordningar som används i parkeringsverksamhet till staden var det fråga om skattepliktig försäljning av tjänst som avses i mervärdesskattelagen 18 §. B Ab hade med stöd av mervärdesskattelagen 102 § rätt att dra av hela momsen på anskaffningarna för sin skattepliktiga affärsverksamhet. Förhandsavgörande för perioden 28.5.2014–31.12.2015. Omröstning 8-1.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 18 §, 27 §, 28 § 1 mom.,, 29 § 1 mom. 5 punkten, 30 §, 102 § 1 och 2 mom., 130 § samt 133 §
Momsdirektivet artikel 135.1.l och 135.2.b samt artikel 137
Europeiska domstolens domar i ärendena  173/88, Henriksen och C-428/02, Marselisborg

(inte vunnit laga kraft)

Se även CSN 26/2014

HFD 6.4.2016 L 1163 (upphävt)