Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

CSN:2014/16

Har getts
26.3.2014
Diarienummer
A4/8210/2014
beskattning av samfälld skog, skogsavdrag, delägarfastighet som ägs av ett aktiebolag

Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag hade för avsikt att foga en skogsfastighet som denne köpt mot vederlag till en samfälld skog som skulle grundas. Ett aktiebolag är ett samfund som inte har rätt till skogsavdrag enligt 55 § i inkomstskattelagen. Därför ansågs också att den samfällda skogen inte hade rätt att göra skogsavdrag i egenskap av delägare i fastighetsaktiebolagets samfällda skog på basis av anskaffningsutgiften för den samfällda skog som hade fogats till skogsfastigheten. Förhandsavgörande för 2014.

5 §, 18 § och 55 § 1 mom. i inkomstskattelagen

HFD 2.4.2015 T 888 kort referat (ingen förändring)