CSN:2014/15

Har getts
19.3.2014
Diarienummer
39/8210/2013
mervärdesskatt, avvikelser från skatteplikt vid försäljning, hälso- och sjukvårdstjänst, massörstuderande

Bolag Ab bedrev laggrundad massöryrkesutbildning och fick intäkter för massagetjänster som såldes till externa kunder och utfördes av studerande. Massöreleverna som deltog i utbildningen arbetade utan vederlag under ledning och övervakning av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Regionförvaltningsverket hade beviljat bolaget tillstånd att tillhandahålla privata hälsovårdstjänster. Enligt villkoren gällde tillståndet tjänster som producerades som elevarbete.

Med hälso- och sjukvårdstjänster avses enligt mervärdesskattelagen 35 § åtgärder för att bestämma en människas hälsotillstånd samt funktions- och arbetsförmåga samt för att återställa eller upprätthålla hennes hälsa samt funktions- och arbetsförmåga. Vård som tillhandahålls av privata serviceproducenter ska utgöra vård som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och för vilka serviceproducenten ska ha ett tillstånd från regionförvaltningsverket eller vård som tillhandahålls av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som bedriver sin verksamhet med stöd av en laggrundad rätt eller som har registrerats med stöd av lagen. En utbildad massör är en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning som på ansökan tas upp i det centrala registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som föreskrivs i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 24 a §.

I det tillstånd som hade beviljats av regionsförvaltningsverket för bolaget som hade lämnat in ansökan hade man uttryckligen avgränsat hälsovårdstjänster som produceras som elevarbete utanför tillståndet, och skolans elever hade ingen rätt att använda yrkesbeteckningen utbildad massör. Av denna orsak betraktades massagetjänsterna som avsågs i ansökan inte som hälso-och sjukvårdstjänster som avses i bestämmelserna i mervärdesskattelagen. Bolaget skulle betala moms på försäljningen av de i ansökan avsedda massagetjänsterna som utfördes som elevarbete.

Bestämmelsen i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 2 § 3 mom. om rätten för personer i yrkesutbildning att tillfälligt verka i en auktoriserad yrkespersons uppgifter gäller inte personer som studerar för yrket med skyddad yrkesbeteckning. I ärendet hade det därför ingen betydelse att eleverna verkade under ledning och övervakning av yrkesutbildade massörer vid läroinrättningen. Förhandsavgörande för perioden 19.3.2014–31.12.2015.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 34 § 1 mom. och 35 §
Lagen om privat hälso- och sjukvård 1 § 1 mom., 2 § och 4 §
Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 2 §
Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 1 § och 2 §

Lagakraftvunnet