CSN:2014/8

Har getts
19.2.2014
Diarienummer
A59/8210/2013
beskattning av näringsinkomst, verksamhetsöverlåtelse, en stads hamnrörelse, näringsverksamhet som befriats från skatt

Till följd av bolagiseringsskyldigheten i 2 a § i kommunallagen (23.8.2013/626) har A stad i avsikt att bolagisera sitt hamnaffärsverk genom att överlåta affärsverkets verksamhet till ett aktiebolag.

Staden bedrev denna näringsverksamhet som skulle bolagiseras inom sitt eget område och var enligt 21 § 4 mom. i inkomstskattelagen inte skyldig att betala inkomstskatt på verksamheten.

Eftersom A stad inte var skattskyldig för hamnverksamheten uppfylldes inte de krav som anges i 52 d § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL) för överlåtelsepris eller den icke-avskrivna delen av anskaffningsutgift i beskattningen. Bestämmelsen kunde således inte tillämpas på arrangemanget som avsågs i ansökan.

I artikel 3 i direktivet om företagsomstruktureringar (2009/133/EG) förutsätts att sådant bolag som avses i direktivet är skyldigt att betala samfunds inkomstskatt utan valfrihet eller rätt till undantag. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i sitt beslut HFD 2014:29 om en kommuns fastighets- och hyresverksamhet att man med beaktande av den uttryckliga begränsningen inte kunde härleda ur direktivet någon grund för att tillämpa principerna för verksamhetsöverlåtelse i NärSkL på kommunens skattefria verksamhet.

Bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelse i NärSkL eller principer som framgår av lagrummet kunde inte tillämpas på ett arrangemang där A stad överförde näringsverksamhet som staden bedrev inom sitt eget område och som därför var befriad från skatt till ett aktiebolag som skulle grundas. Förhandsavgörande för år 2014. Omröstning 6-1.

52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Artikel 3 i Rådets direktiv 2009/133/EG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags (SE) eller en europeisk kooperativ (SCE) förenings säte från en medlemsstat till en annan

HFD 19.12.2014 L 3981 kort referat