CSN:2014/12

Har getts
26.2.2014
Diarienummer
A88/8210/2013
mervärdesskatt, finansieringsservice, fastighetsinvesteringsfond, förvaltningsservice

Investeringsfonderna A Kb, B Kb och C Kb var slutna fastighetsinvesteringsfonder. D Kb var tyst bolagsman i A Kb och B Kb. Tre institutionella placerare var tysta bolagsmän i D Kb. A Kb hade ansökt om och B Kb ämnade ansöka om momsskyldighet för överlåtelse av användarrätt till fastighet. C Kb:s tysta bolagsman var E Kb vars tysta bolagsmän var två institutionella placerare. Investeringsfonderna eller investeringsfondernas ansvariga bolagsmän hade ingen egen personal, och därför köpte de ansvariga bolagsmännen samtliga tjänster som behövdes för investeringsfondernas verksamhet från X Ab och Y Ab. De köpta tjänsterna var tjänster som anknöt till organiseringen av hyresverksamheten, förvaltningen av fastigheterna och fastighetsbolagen samt rapporteringen. Dessutom köpte de ansvariga bolagsmännen tjänster som anknöt till inrättandet av investeringsfonderna samt tjänster som gällde den ansvariga bolagsmannens uppgifter och ansvar.

Enligt Europeiska domstolens dom i ärendet C-363/05 (JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc och The Association of Investment Trust Companies) har en medlemsstat i princip rätt att själv fastställa vilka investeringsfonder som hör till begreppet särskilda investeringsfonder i enlighet med momsdirektivet artikel 135.1.g. Vid definitionen av begreppet särskild investeringsfond ska medlemsstaterna dock se till att investeringsfonder som konkurrerar sinsemellan behandlas på samma sätt i momsbeskattningen. Principen om neutralitet i beskattningen förutsätter att slutna fastighetsinvesteringsfonder behandlas på samma sätt som andra slutna investeringsfonder i beskattningen.

Tjänsterna som anknyter till inrättandet av investeringsfonden samt tjänsterna som gäller den ansvariga bolagsmannens uppgifter och ansvar var tjänster som ingick i portföljförvaltningen av fastighetsinvesteringsfonden. Till sin natur var tjänsterna funktioner som enligt egenskaperna hör till förvaltningen av investeringsfonden. Med tanke på investeringsfondens verksamhet bildade tjänsterna en separat helhet som var en särskild och väsentlig del av den momsfria verksamheten som bedrevs av investeringsfonden. Tjänsterna var således förvaltningstjänster för en särskild investeringsfond som avses i momsdirektivet artikel 135.1.g och momsfria finansieringstjänster i enlighet med mervärdesskattelagen 42 §. På grund av neutralitetsprincipen i beskattningen hade det ingen betydelse för skattefriheten i förvaltningen av fastighetsinvesteringsfonderna huruvida momsfriheten i försäljningen av aktierna i fastighetsaktiebolagen grundade sig på mervärdesskattelagen 43 § och 27 § eller mervärdesskattelagen 42 §.

Tjänsterna som anknöt till organiseringen av hyresverksamheten, förvaltningen av fastigheterna och fastighetsbolagen samt rapporteringen var momsbelagda tjänster. Förhandsavgörande för perioden 26.2.2014–31.12.2015.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 27 § 1 mom., 41 §, 42 §, 43 §
Momsdirektivet (2006/112/EG) artikel 135.1.g
Europeiska unionens domstols domar i ärendet C-169/04 (Abbey National plc och Inscape Investment Fund), i ärendet C-363/05 (JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc och The Association of Investment Trust Companies)

Lagakraftvunnet