CNS:2014/7

Har getts
12.2.2014
Diarienummer
A97/8210/2013
mervärdesskatt, skattegrund, genomgångspost, fordon, registreringsavgift, skyltavgift

A Ab sålde nya och begagnade motorfordon. I samband med försäljningen av fordon registrerade bolaget på köparens vägnar fordonet i dennes namn. Trafiksäkerhetsverket debiterade då bolaget för registreringsavgiften samt skyltavgiften i samband med registreringen av nya fordon. För bolaget var debiteringen momsfri. Avgifterna grundade sig på kommunikationsverkets förordning. Bolaget debiterade sin kund vidare för registreringsavgiften och skyltavgiften som sådana. Trafiksäkerhetsverket betalade A Ab en separat ersättning för registreringen.

Enligt fordonslagen 9 § är ett fordons ägare ansvariga för att ett fordon som används i trafik är trafikdugligt och har registrerats. Den registreringsavgift och skyltavgift som bolaget hade betalt för köparen utgjorde inget vederlag för det fordon kunden hade köpt. Det var fråga om avgifter som hänförde sig till Trafiksäkerhetsverkets verksamhet och vars belopp eller mängd bolaget inte kunde påverka. Belopp som en beskattningsbar person har mottagit av förvärvaren som ersättning för utlägg som gjorts i förvärvarens namn och för förvärvarens räkning och som bokförts på ett interimskonto på det sätt som avses i momsdirektivet artikel 79.1.c. Registreringsavgiften och skyltavgiften skulle således inte räknas till grunden för skatten på försäljningen av fordonet, och A Ab skulle inte i samband med försäljningen av fordonet betala moms på registreringsavgiften och skyltavgiften.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom. ja 73 § 1 mom.
Momsdirektivet (2006/112/EG) artikel 73, artikel 78.1.a samt artikel 79.1.c och artikel 79.2
Fordonslagen 9 § 1 mom.
Lagen om registrering av fordon 3 § och 7 §
Statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007) 3 § och 21 §
Kommunikationsministeriet förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (722/2012) 2 §

Lagakraftvunnet