CSN:2014/20

Har getts
2.4.2014
Diarienummer
A83/8210/2013
mervärdesskatt, fartyg i yrkesmässig, internationell trafik, hamnavgift

X Ab upprätthöll en hamn. I anslutning till denna verksamhet debiterade bolaget hamnavgifter. Hamnavgiften för gods fastställdes enligt gods som hade förts in och ut genom hamnen, och hamnavgiften för fartyg enligt typen av fartyg. Hamnavgiften för godset och hamnavgiften för fartygen var ersättningar som debiterades för rätten att använda hamnen. X Ab utförde även tjänster i anslutning till avfallshanteringen samt fartygens förtöjning och losskastning. Därtill överlät X Ab varor till fartygen, till exempel vatten. Fartygen var fartyg i yrkesmässig internationell trafik. X Ab sålde inte varor och tjänster direkt till rederierna, utan till rederiernas ombud i Finland. På försäljningen av varor och tjänster till rederiernas ombud kunde inte befrielsebestämmelsen i MomsL 71 § 3 punkten eller MomsL 70 § 1 mom. 8 punkten tillämpas. På försäljningen av varor och tjänster skulle moms betalas. Förhandsavgörande för perioden 2.4.2014–31.12.2015.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 70 § 1 mom. 8 punkten och 71 § 3 punkten
Momsdirektivet (2006/112/EG) artikel 148.a, c och d
Europeiska unionens domstols domar i de kombinerade ärendena C-181/04-C-184/04 (Elmeka NE)

HFD 12.1.2015 L 43 årsbok (upphävt)