Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

CSN:2014/25

Har getts
21.5.2014
Diarienummer
A25/8210/2014
beskattning av personlig inkomst, kollektivt tilläggspensionsskydd, ishockeymålvakt, pensionsålder

Den sökande spelade som sitt yrke ishockey i Finlands huvudserie. Sökandens arbetsgivare hade i avsikt att ordna med kollektivt tilläggspensionsskydd för spelarna i representationslaget. Till villkoren för tilläggspensionsskyddet hörde att pensionen skulle betalas ut tidigast då den försäkrade har fyllt 45 år. Arbetsgivaren skulle betala samtliga försäkringspremierna för tilläggspensionsskyddet.

Det finns ingen lagstadgad lägsta pensionsålder för ett kollektivt tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren ordnar och står för. Med beaktande av att pensionsåldern för ishockeyspelare är betydligt lägre än den normala pensionsåldern på grund av den fysiska prestationsförmåga som yrket förutsätter, ansågs pensionsförsäkringen i ansökan som ett i 96 a § 2 mom. i inkomstskattelagen avsett kollektivt tilläggspensionsskydd som arbetsgivare ordnar åt sina anställda, även om pensionsåldern enligt försäkringsvillkoren var lägre än den normala pensionsåldern, det vill säga 45 år. Försäkringspremierna för tilläggspensionsförmånen ansågs inte höra till den sökandes beskattningsbara förvärvsinkomster. Förhandsavgörande för skatteåren 2014 och 2015.

29 §, 68 § och 96a § 2 mom. i inkomstskattelagen

Lagakraftvunnet