Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

CSN:2014/32

Har getts
18.6.2014
Diarienummer
A44/8210/2014
mervärdesskatt, parkeringsverksamhet, överlåtelse av användarrätt till fastighet

Fastighetsbolaget A idkade parkeringsverksamhet med hjälp av ett så kallat robotparkeringssystem. En förare körde sitt fordon in i ett parkeringsutrymme varifrån fordonet automatiskt flyttades till en ledig parkeringsruta. När föraren behövde fordonet igen, beställde han det tillbaka till parkeringsutrymmet.

Den som använde parkeringstjänsten fick det utrymme som behövdes för parkeringen till sitt förfogande för en viss tid. Med tanke på den som använder parkeringsrutorna förutsätter kravet på neutralitet i beskattningen att överlämnandet av parkeringsrutor bedöms på samma sätt vid beskattningen oavsett hur arrangemanget gällande fordonsparkeringen har förverkligats i praktiken. Den robotparkeringsverksamhet som avses i ansökan betraktades som överlåtelse av användarrätt till fastighet som avses i MomsL 27 § och MomsL 29 § 1 mom. 5 punkten.

Parkeringsrutorna hade primärt reserverats för invånarna i de närliggande bostadsaktiebolagen och andra personer som använde fastigheten, till exempel de som hyrde affärslokaler. Dessa parkeringsrutor definierades i stadsplanebestämmelserna. Därutöver uppläts parkeringsrutor till utomstående. Denna upplåtelse av parkeringsrutor grundade sig inte på stadsplanebestämmelserna.

Enligt stadsplanebestämmelserna hörde parkeringsrutorna som överlåtits till invånarna i bostadsaktiebolaget och hyresgästerna i affärslokalerna till samma helhet som innehavet av bostadslägenheter och affärslokaler. Det var fråga om en överlåtelse av användarrätt till fastighet som avses i MomsL 27 §. Upplåtelsen av parkeringsrutor till utomstående utgjorde sådan upplåtelse av parkeringsplatser i enlighet med MomsL 29 § 1 mom. 5 punkten som sker i momspliktig parkeringsverksamhet. Förhandsavgörande för perioden 18.6.2014-31.12.2015.

Mervärdesskattelagen 27 § 1 mom., 28 § 1 mom., 29 § 1 mom. 5 punkten
Momsdirektivet (2006/112/EG) artikel 135.1.1
Europeiska domstolens domar i ärendena C-451/06 (Waldendorff), C-572/07 (RLRE Tellmer Property), C-178/88 (Morten Henriksen)

HFD 6.4.2016 L 1159 ( ingen ändring)