CSN:2014/35

Har getts
20.8.2014
Diarienummer
A26/8210/2014
mervärdesskatt, prepaid-anslutning, betalmedel, förhandsbetalning

X Ab sålde själv och genom sina återförsäljare prepaid-produkter. Det var fråga om prepaid-anslutningar och tilläggsvärde som laddas i dessa. Tilläggsvärde kunde laddas med en laddningskupong eller i form av en direktladdning vid kassan hos X Ab eller en återförsäljare. Med prepaid-produkterna kunde man förutom teletjänster även köpa andra tjänster och varor. Vid försäljningen av prepaid-produkten stod det ännu inte klart vilka tjänster och produkter slutanvändaren skulle skaffa med kortet.

Vid försäljningen av prepaid-produkten kände X Ab ännu inte till vilka tjänster och produkter slutanvändaren skulle köpa med prepaid-produkten och inte heller vilken skattesats som skulle tillämpas på dessa, och därför hade de utförda tjänsterna och de överlämnade varorna inte specificerats i detta skede. Enligt EUD:s dom i ärendet C-419/02 (BUPA Hospitals Ltd) kunde vederlaget för försäljningen av prepaid-produkten i denna typ av situation inte betraktas som en momsbelagd förhandsbetalning. Det vederlag som erhållits för försäljningen av prepaid-produkterna kunde inte heller betraktas som någon annan betalning som erlagts för att få varor och tjänster med prepaid-produkter. Prepaid-produkterna var betalmedel som möjliggjorde ett köp av dessa tjänster och varor. Prepaid-produkterna betraktades som betalningsrörelse som avses i mervärdesskattelagen 42 § 1 mom. 4 punkten. X Ab skulle inte betala moms på försäljningen av prepaid-produkterna.

I EUD:s dom C-520/10 (Lebara Ltd) var det fråga om ett telefonkort som enbart kunde användas för att köpa teletjänster. Även högsta förvaltningsdomstolen avgränsade sitt beslut HFD:2008:11 till prepaid-produkter som enbart kunde användas för att skaffa teletjänster. EUD:s dom i ärendet C-520/10 och högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD:2008:11 kunde således inte tillämpas.

Förhandsavgörande för perioden 20.8.2014–31.12.2015.

Mervärdesskattelagen 41 §, 42 § 1 mom. 4 punkten

Momsdirektivet (2006/112/EG) artikel 135.1 d.

Europeiska unionens domstols domar i ärendena C-520/10 (Lebara Ltd) och C-419/02 (BUPA Hospitals Ltd)

HFD 10.12.2015 L 3661 (upphävt)