CSN:2021/21

Har getts
26.8.2021
Diarienummer
VH/2633/02.05.04/2019
mervärdesskatt, skattskyldighetsgrupp, nära förbundna i finansiellt hänseende

Ärendet handlade om huruvida B Ab, C Ab och D Ab, under de förhållanden som beskrivits i ansökan, hade rätt att sinsemellan bilda en skattskyldighetsgrupp som avses i 13 a § i mervärdesskattelagen.

Enligt ansökan bedrev B Ab i huvudsak mervärdesskattefri placeringsfondsverksamhet i egenskap av förvaltningsbolag för placeringsfonder som hörde till koncernen A. C Ab bedrev endast mervärdesskattefri försäkringsombudsverksamhet och D Ab i huvudsak mervärdesskattefri verksamhet som förmedlare av placeringsfondsandelar och försäkringstjänster. Bolagen i fråga ingick i koncernen A, som bedrev finansierings- och försäkringsverksamhet och vars moderbolag var A Abp. A Abp ägde aktiestocken i B Ab, C Ab och D Ab, och i bolagens förvaltningsorgan verkade samma personer, bland annat som verkställande direktör och styrelseledamot.

Centralskattenämnden konstaterade att företag som ingår i en grupp enligt regeringens proposition (RP 76/1994 rd) gällande 13 a § i mervärdesskattelagen inte behöver bilda en koncern som avses i bokföringslagen (655/73). Det är tillräckligt att gruppens medlemmar är nära förbundna med varandra i finansiellt, ekonomiskt och administrativt hänseende, såsom avses i 3 mom. Företag kan anses vara nära förbundna med varandra i finansiellt hänseende till exempel om ett företag äger en betydande andel av aktierna i ett annat företag.

Centralskattenämnden ansåg att eftersom A Abp äger aktiestocken i B Ab, C AB och D Ab, uppfylls förutsättningen om att vara tillräckligt nära förbundna med varandra i finansiellt hänseende inte i relationerna mellan B Ab, C Ab och D Ab. Därmed hade B Ab, C Ab och D Ab, under de förhållanden som beskrivits i ansökan, inte rätt att sinsemellan bilda en skattskyldighetsgrupp som avses i 13 a § i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för tiden 26.8.2021–31.12.2022.

Mervärdesskattelagen 13 a §
Artikel 11 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(Ej lagakraftv.)

Överklagats