Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om registrering av en skattskyldig i den särskilda ordningen för distansförsäljning av varor som importeras

Har getts
7.5.2021
Diarienummer
VH/2129/00.01.00/2021
Giltighet
12.5.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 134 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993), sådant det lyder i lag 505/2014, beslutat:

1 §

Identifikationsuppgifter

Den skattskyldige ska ange sitt namn och mervärdesskattenummer.

2 §

Sätet för ekonomisk verksamhet

Den skattskyldige ska ange det land i vilket hen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet.

3 §

Bifirmor och parallellfirmor

Den skattskyldige ska ange sin bifirma eller parallellfirma om den skattskyldige i den särskilda ordningen använder ett annat firmanamn än sitt officiella firmanamn.

4 §

Postadress

Den skattskyldige ska ange sin postadress.

5 §

Kontaktperson

Den skattskyldige ska ange kontaktpersonens namn.

6 §

Telefonnummer

Den skattskyldige ska ange sitt telefonnummer.

7 §

E-postadress

Den skattskyldige ska ange sin e-postadress.

8 §

Webbplats

Den skattskyldige ska ange sin webbplats.

9 §

Bankförbindelse

Den skattskyldige ska ange sitt kontonummer i IBAN-format samt bankens BIC-kod.

10 §

Startdatum för användning av den särskilda ordningen

Den skattskyldige ska ange startdatumet för användningen av den särskilda ordningen.

11 §

Kommunikationsspråk

Den skattskyldige ska ange sitt kommunikationsspråk.

12 §

Beskrivning av distansförsäljning

Den skattskyldige ska beskriva distansförsäljning av varor som importeras.

13 §

Tidigare användning av den särskilda ordningen

Den skattskyldige ska ange om hen för tillfället använder eller om hen tidigare använt en särskild ordning. Om den skattskyldige använder eller har tidigare använt en särskild ordning ska den skattskyldige ange identifieringsmedlemsstaten och registreringsnumret.

14 §

Byte av identifieringsmedlemsstat

Den skattskyldige ska ange om hen vill fortsätta att använda den nuvarande ordningen och byta identifieringsmedlemsstaten till Finland. Om den skattskyldige vill byta identifieringsmedlemsstaten till Finland ska hen ange den nuvarande identifieringsmedlemsstaten och det nuvarande registreringsnumret.

15 §

Fast driftställe i en annan medlemsstat inom gemenskapen

Den skattskyldige ska ange om hen har fasta driftställen i en annan medlemsstat inom gemenskapen. Om den skattskyldige har fasta driftställen ska hen ange om driftstället har ett mervärdesskattenummer. Om ett sådant finns ska hen ange mervärdesskattenumret, det land som tilldelat numret samt driftställets namn och adress. Om inget mervärdesskattenummer finns ska den skattskyldige ange sitt skatteregisternummer, det land som tilldelat numret samt driftställets namn och adress.

16 §

Mervärdesskattenummer i andra medlemsstater inom gemenskapen

Den skattskyldige ska ange de medlemsstater inom gemenskapen i vilka hen tilldelats mervärdesskattenummer samt det mervärdesskattenummer som tilldelats.

17 §

Att lämna anmälan

Anmälan ska lämnas elektroniskt.

Bestämmelserna om det elektroniska förfarande som ska tillämpas för att lämna anmälan finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

18 §

Att underteckna anmälan

Anmälan ska undertecknas.

Den elektroniska anmälan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats på det sätt som Skatteförvaltningen har föreskrivit i sitt beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

19 §

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 12 maj 2021.

Helsingfors den 7 maj 2021

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2021