Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om registrering av en skattskyldig i den särskilda ordningen för distansförsäljning av varor som importeras, då en förmedlare agerar för den skattskyldiges räkning

Har getts
7.5.2021
Diarienummer
VH/2131/00.01.00/2021
Giltighet
12.5.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 134 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993), sådant det lyder i lag 505/2014, beslutat:

1 §

Förmedlarens och säljarens identifikationsuppgifter

Om förmedlaren ska anges namn och förmedlarens IN-nummer. Om den skattskyldige ska anges namn och mervärdesskattenummer.

2 §

Bilagor

Till ansökan om registrering ska bifogas en fullmakt och ett utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget. Den skattskyldiges namn, hemort, bransch, räkenskapsperiod och firmateckningsrätt ska framgå av utdraget. Vid behov ska även andra dokument uppvisas om uppgifterna inte framgår av det utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget. Varje dokument ska också översättas till finska, svenska eller engelska, om det ursprungliga dokumentet har upprättats på något annat språk.

3 §

Bifirmor och parallellfirmor

Förmedlaren ska ange den skattskyldiges bifirma eller parallellfirma om den skattskyldige i den särskilda ordningen använder ett annat firmanamn än sitt officiella firmanamn. 

4 §

Skattskyldiges kontaktuppgifter

Förmedlaren ska ange den skattskyldiges adress.

5 §

Kontaktperson

Förmedlaren ska ange namnet på den skattskyldiges kontaktperson.

6 §

Telefonnummer

Förmedlaren ska ange den skattskyldiges telefonnummer.

7 §

E-postadress

Förmedlaren ska ange den skattskyldiges e-postadress.

8 §

Kommunikationsspråk

Förmedlaren ska ange den skattskyldiges kommunikationsspråk.

9 §

Skattskyldiges hemviststat

Förmedlaren ska ange den skattskyldiges hemviststat.                                          

10 §

Webbplats

Förmedlaren ska ange den skattskyldiges webbplats.

11 §

Beskrivning av distansförsäljning

Förmedlaren ska beskriva distansförsäljning av varor som den skattskyldige importerar.

12 §

Tidigare användning av den särskilda ordningen

Förmedlaren ska ange om den skattskyldige för tillfället använder eller om denne tidigare använt en särskild ordning. Om den skattskyldige använder eller har tidigare använt en särskild ordning ska förmedlaren ange den skattskyldiges registreringsnummer och identifieringsmedlemsstat.

13 §

Fast driftställe i en annan medlemsstat inom gemenskapen

Förmedlaren ska ange om den skattskyldige har fasta driftställen i en annan medlemsstat inom gemenskapen. Om den skattskyldige har fasta driftställen ska förmedlaren ange om driftstället har mervärdeskattenummer. Om ett sådant finns ska förmedlaren ange den skattskyldiges mervärdeskattenummer, det land som tilldelat numret, driftställets namn och adress. Om inget mervärdeskattenummer finns ska förmedlaren ange den skattskyldiges skatteregisternummer, det land som tilldelat numret samt driftställets namn och adress.

14 §

Mervärdesskattenummer i andra medlemsstater inom gemenskapen

Förmedlaren ska ange de medlemsstater inom gemenskapen i vilka den skattskyldige tilldelats mervärdesskattenummer samt det mervärdesskattenummer som tilldelats.

15 §

Att lämna anmälan

Anmälan ska lämnas elektroniskt.

Bestämmelserna om det elektroniska förfarande som ska tillämpas för att lämna anmälan finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

16 §

Att underteckna anmälan

Anmälan ska undertecknas.

Den elektroniska anmälan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats på det sätt som Skatteförvaltningen har föreskrivit i sitt beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

17 §

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 12 maj 2021.

Helsingfors den 7 maj 2021

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2021