Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter i bilbeskattningen

Har getts
21.12.2020
Diarienummer
VH/7372/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 113 § 5 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Uppgifter som ska lämnas till Skatteförvaltningen och begränsning av uppgiftsskyldigheten gällande uppgifter som behövs för skattekontroll

Skattemyndigheten begränsar lämnandet av uppgifter som avses i 113 § i bilskattelagen så att en uppgiftsskyldig utan särskild uppmaning endast ska lämna uppgifter som avses i 2–4 § i detta beslut i de situationer som bestäms i dessa beslutsparagrafer.

2 §

Allmänt om anmälan av prisuppgifter för nya fordon

En importör eller tillverkare av fordon ska för en fordonsmodell lämna uppgifter om det pris, inklusive moms men exklusive bilskatt, till vilket fordonen allmänt marknadsförs i Finland, uppgifter om prisets giltighetstid och andra uppgifter som nämns i 3 § i detta beslut under de förutsättningar som bestäms i paragrafen.

Fordonsmodellens pris ska anges enligt den fordonsmodell enligt vilken fordonet specificeras och allmänt marknadsförs. Anmälan ska göras när försäljningen eller marknadsföringen av en fordonsmodell inleds och även när fordonsmodellen inte längre finns till försäljning och när det allmänna begärda priset för fordonsmodellen ändras.

När en uppgiftsskyldig anmäler att en fordonsmodell inte längre finns till försäljning ska uppgift lämnas om utgångsdagen med noggrannhet på priskodsnivå.

3 §

Förteckning över uppgifter som ska lämnas om nya fordon

Uppgifter som ska lämnas om nya fordon
Uppgift som ska lämnas Ny anmälan, om uppgiften ändras Förklaring
Märke X Obligatorisk
Modell X Obligatorisk
Modellspecifikation  X Uppges, om modellprecisering används och visas på en rad i prislistan.
Utrustningsnivå  X Uppges, om utrustningsnivå används och visas på en rad i prislistan.
Rekommenderat detaljhandelspris exklusive bilskatt X Obligatorisk
Första och sista giltighetsdag för priset X Första giltighetsdag uppges alltid och sista giltighetsdag uppges om den är känd.
Fordonets importör eller tillverkare X Obligatorisk
Individuell priskod X Obligatorisk

4 §

Försäljningsannonser om begagnade fordon

Samfund, samfällda förmåner och näringsidkare som affärsmässigt i elektronisk form publicerar annonser om försäljning av fordon ska lämna Skatteförvaltningen uppgifter om de nya och, i fråga om det begärda priset, ändrade försäljningsannonser om begagnade fordon som de publicerat, om antalet försäljningsannonser det föregående året översteg 400 000 stycken per kalenderår.

5 §

Tidpunkt för att lämna uppgifter

Uppgifter gällande en ny fordonsmodell och ändring av priset för en fordonsmodell ska lämnas till Skatteförvaltningen inom 30 dagar från det att försäljningen eller marknadsföringen av fordonsmodellen inleds eller en ny prisuppgift publiceras. Uppgift om att en fordonsmodell inte längre finns till försäljning ska anmälas inom 30 dagar från det att priset upphört att gälla.

Uppgifter om en kalenderveckas försäljningsannonser för begagnade fordon som publicerats för första gången eller där det begärda priset ändrats ska lämnas till Skatteförvaltningen senast under den första dagen i efterföljande kalendervecka.

6 §

Sätt att lämna uppgifterna

De uppgifter som avses i 2 och 3 § i beslutet ska lämnas elektroniskt i Skatteförvaltningens e-tjänst eller via någon annan informationssäker teknisk förbindelse. De uppgifter som avses i 4 § i beslutet ska lämnas elektroniskt på ett sätt som överenskoms separat med Skatteförvaltningen.

7 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 21 december 2020

Generaldirektör  Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2020