Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om anteckningsskyldighet, anteckningar och förvaring av verifikationer i bilbeskattningen

Har getts
16.12.2020
Diarienummer
VH/7369/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 62 § 3 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Anteckningsskyldighet

Bestämmelserna om anteckningsskyldighet och anteckningar gäller bilskattskyldiga som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1336/1997).

2 §

Anteckningar och förvaring av verifikationer

En skattskyldig som importerar eller säljer fordon för förvärvande av inkomst ska göra sådana fordonsspecifika anteckningar och bifoga verifikationer som behövs i beskattningen och ansökan om återbäring, av vilka framgår fordonens tekniska specifikationer, utsläpp, uppgifter i köpebrev, uppgifter i registerutdrag, grunder för skattebefrielse eller nedsatt skatt samt övriga grunder för skatt eller återbäring.

En skattskyldig som inte importerar eller säljer fordon för förvärvande av inkomst ska föra sådana fordonsspecifika anteckningar som gör det möjligt att anknyta verifikat eller handlingar till uppgifter som baserar sig på grunder för skatt eller återbäring.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 16 december 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2020