Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om återkallande av bilskattedeklaration

Har getts
16.12.2020
Diarienummer
VH/7367/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 56 § 4 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Uppgifter som ska lämnas i samband med återkallande av skattedeklarationen

En skattskyldig, ett registrerat bilskatteombud och den som visar att hen förvärvat äganderätt till ett sådant fordon som inte har registrerats eller tagits i bruk ska i samband med återkallande av bilskattedeklarationen lämna följande uppgifter till Skatteförvaltningen:

  1. personbeteckning eller FO-nummer för den som återkallar skattedeklarationen,
  2. fordonets tillverkningsnummer,
  3. specificering av återkallandet.

2 §

Köpebrev eller annan tillförlitlig utredning

Om skattedeklarationen återkallas av den som visar att hen förvärvat äganderätt till ett sådant fordon som inte har registrerats eller tagits i bruk, ska köpebrev eller en annan tillförlitlig utredning av äganderätten bifogas återkallandet.

3 §

Sätt att återkalla skattedeklaration

Registrerade bilskatteombud, samfund och samfällda förmåner ska återkalla en fordonsspesifik skattedeklaration elektroniskt. Skattemyndigheten kan dock av särskilda skäl godkänna att skattedeklarationen återkallas i pappersform. Andra skattskyldiga kan återkalla skattedeklarationen elektroniskt eller fritt formulerat i pappersform. Den som visar att hen förvärvat äganderätt till ett sådant fordon som inte har registrerats eller tagits i bruk kan återkalla skattedeklarationen endast fritt formulerat i pappersform.

Bestämmelser om hur uppgifterna ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

En återkallelse i pappersform ska skickas till den adress som Skatteförvaltningen angett.

4 §

Undertecknande av återkallelse

En återkallelse ska undertecknas.

En elektronisk återkallelse uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 16 december 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2020