Skatteförvaltningens beslut om registreringstillstånd för fordon

Har getts
14.12.2020
Diarienummer
VH/7371/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 77 § 1 och 2 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Beviljande av registreringstillstånd och tillståndets uppgifter

Skatteförvaltningen lämnar på begäran registreringstillstånd till trafik- och transportregistrets registeransvarig via gränssnittsförfrågan eller på ett separat avtalat sätt.

Följande uppgifter anges i registreringstillståndet:

  1. datum för beviljande av tillstånd,
  2. fordonets tillverkningsnummer,
  3. grund för skattefrihet eller nedsatt skatt för fordonet,
  4. huruvida fordonet beskattats som taxi, som i samband med första registrering i Finland registreras för taxitrafik som avses i 4 § 1 mom. i lagen om transportservice (320/2017).

2 §

Införande av fordon i trafik- och transportregistret

Utöver det som föreskrivs i 77 § 2 mom. i bilskattelagen får ett fordon införas i trafik- och transportregistret utan Skatteförvaltningens registreringstillstånd, om

  1. förhandsanmälan som avses i 65 § 1 mom. i fordonslagen (1090/2002) har lämnats om fordonet, eller
  2. fordonets importör är ett registrerat bilskatteombud enligt bilskattelagen.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 14 december 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto