Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i anmälan om ibruktagande av fordon

Har getts
14.12.2020
Diarienummer
VH/7365/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 53 § 2 mom. och 58 § 3 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Uppgifter som ska lämnas

I anmälan om ibruktagande ska följande uppgifter lämnas:

  1. uppgiftslämnarens namn och personbeteckning eller FO-nummer,
  2. fordonets märke, modell och tillverkningsnummer,
  3. mätarställning när fordonet tas i bruk i Finland,
  4. om fordonet är nytt eller begagnat,
  5. första registreringsdag för begagnat fordon,
  6. startdatum för skattepliktig användning i Finland,
  7. som fordonskategori personbil (M1), paketbil (N1), motorcykel (L3e), motorcykel med sidovagn (L4e), trehjuling (L5e), fyrhjuling (L7e), buss (M2) eller annat fordon.

2 §

Sätt att lämna in anmälan

Anmälan om ibruktagande ska lämnas elektroniskt eller i pappersform på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt. Samfund och samfällda förmåner ska lämna uppgifterna elektroniskt. Skattemyndigheten kan dock av särskilda skäl godkänna att anmälan lämnas i pappersform.

Bestämmelser om hur anmälan ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Om anmälan lämnas på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt, ska den skickas till den adress som Skatteförvaltningen angett.

3 §

Undertecknande av anmälan

Anmälan ska undertecknas.

En elektronisk anmälan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 14 december 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2020