Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas om skattefri användning av fordon och när fordonsöverlåtarens skattefria användning upphör

Har getts
14.12.2020
Diarienummer
VH/7368/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 43 § 2 mom., 57 § 2 mom. och 58 § 3 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Anmälan av uppgifter och gemensamma uppgifter som ska lämnas om fordon

I anmälan om skattefri användning av fordon ska anges de uppgifter om fordonet som räknas upp i 2 mom. i denna paragraf samt de uppgifter som räknas upp i 2-7 § i detta beslut och som påverkar användningens skattefrihet enligt grunden för den skattefria användning som anmälan gäller.

Följande uppgifter om fordonet ska anges, såvida annat inte föreskrivs i 2–7 §:

 1. fordonets märke, modell, tillverkningsnummer, registreringstecken, registreringsland och fordonskategori,
 2. som fordonskategori personbil (M1), paketbil (N1), motorcykel (L3e), motorcykel med sidovagn (L4e), trehjuling (L5e), fyrhjuling (L7e), buss (M2) eller annat fordon.

2 §

Kortvarig användning av fordon som registrerats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland ska anmäla start- och slutdatum för användning av fordon som förts in i Finland för privat bruk, när den skattefria användningen baserar sig på 37 § i bilskattelagen.

3 §

Användning av en utländsk arbetsgivares fordon för arbetsuppgifter

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsplats är belägen i utlandet ska anmäla följande uppgifter som påverkar användningens skattefrihet för ett fordon som avses i 38 § i bilskattelagen:

 1. fordonets ägare och innehavare,
 2. startdatum för skattefri användning av fordonet i Finland,
 3. arbetsgivarens namn, FO-nummer eller annan utländsk beteckning, adress, hemviststat samt kontaktpersonens namn och telefonnummer,
 4. adress och hemviststat för en arbetsplats i någon annan stat än Finland.

4 §

Användning av utlandsregistrerat tjänstefordon

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsgivare har ett fast driftställe i utlandet ska anmäla följande uppgifter som påverkar användningens skattefrihet för ett fordon som avses i 39 § i bilskattelagen:

 1. fordonets ägare och innehavare,
 2. startdatum för användningen i Finland,
 3. arbetsgivarens namn, FO-nummer eller annan utländsk beteckning, adress, hemviststat samt kontaktpersonens namn och telefonnummer,
 4. huruvida sökandens arbetsavtal gäller tills vidare eller för viss tid, slutdatum för arbetsavtal som gäller för viss tid och om avtalet omfattar bilförmån,
 5. en uppskattning av under hur många dagar fordonet kommer att användas i Finland respektive utomlands under de 12 följande månaderna.

En yrkesutövare, som är stadigvarande bosatt i Finland och som vistas i utlandet eller tillhandahåller sina tjänster där, ska som uppgifter som påverkar den skattefria användningen av ett fordon som avses i 39 § i bilskattelagen anmäla namn, FO-nummer eller annan utländsk beteckning, adress, hemviststat, kontaktpersonens namn och telefonnummer samt en uppskattning av under hur många dagar fordonet kommer att användas i Finland respektive utomlands under de 12 följande månaderna.

5 §

Skattefri användning av en studerandes utländska fordon

En studerande som fört in ett fordon i landet och som endast vistas i Finland för att studera vid ett universitet eller en annan läroanstalt och som är stadigvarande bosatt utomlands, ska anmäla följande uppgifter som påverkar den skattefria användningen av fordonet, som avses i 34 § i bilskattelagen:

 1. namn, personbeteckning, vanlig vistelsestat och adress i Finland,
 2. startdatum för skattefri användning av fordonet i Finland,
 3. läroanstaltens namn och adress, startdatum för studierna, start- och slutdatum för läsåret och en beskrivning av studierna och eventuellt arbete.

6 §

Användning i demonstrationssyfte av ett fordon avsett för försäljning

Ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon och som i försäljningssyfte använder ett fordon under högst nio månader för kortvarig provkörning eller demonstration i högst tre dygn per kund, ska anmäla följande uppgifter som påverkar den skattefria användningen av fordonet, som avses i 41 § 1 mom. 8 punkten i bilskattelagen:

 1. om fordonet är nytt eller begagnat,
 2. mätarställning när demonstrationsanvändningen börjar i Finland, om det är fråga om ett begagnat fordon,
 3. startdatum för demonstrationsanvändningen i Finland.

Fordonets registreringsland eller registreringstecken anmäls inte.

7 §

Annan skattefri användning

Den som för in ett fordon i Finland eller börjar använda det skattefritt enligt 41 § 1 mom. 1–3 eller 5–6 punkten eller 2 mom. i bilskattelagen, ska som grund för den skattefria användningen ange något av följande syften:

 1. förflyttningskörning från införselorten till en annan ort i landet eller till utförselorten,
 2. införsel för service, reparation eller annan behandling,
 3. försöksbruk,
 4. typgodkännande,
 5. forskningsbruk,
 6. kortvarig demonstration,
 7. tävlingsbruk av fordon med förflyttningstillstånd (högst 7 dygn), 
 8. tävlingsbruk av utlandsregistrerat fordon (högst 30 dygn),
 9. annat syfte.

I anmälan om skattefri användning ska dessutom följande uppgifter som påverkar skattefriheten anges:

 1. förflyttningskörningens startpunkt och destination, när grunden för skattefri användning är förflyttningskörning enligt 1 mom. 1 punkten,
 2. fordonets registreringstecken och registreringsland, när det är fråga användning av ett utlandsregistrerat fordon i tävlingar enligt 1 mom. 8 punkten,
 3. start- och slutdatum för användningen i Finland med undantag för anmälningspunkten för tävlingsbruk som avses i 1 mom. 7 punkten och där slutdatum inte anges.

8 §

Upphörande av fordonsöverlåtarens skattefria användning

Skatteförvaltningen begränsar fordonsöverlåtares anmälningsskyldighet så att de uppgifter som avses i 43 § 2 mom. i bilskattelagen inte behöver anmälas till Skatteförvaltningen.

9 §

Sätt att lämna in anmälan

Anmälan om skattefri användning ska lämnas elektroniskt eller i pappersform på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt. Registrerade bilskatteombud, samfund och samfällda förmåner ska lämna anmälan elektroniskt. Skattemyndigheten kan dock av särskilda skäl godkänna att anmälan lämnas i pappersform.

Bestämmelser om hur anmälan ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Om anmälan lämnas på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt, ska den skickas till den adress som Skatteförvaltningen angett.

10 §

Undertecknande av anmälan

Anmälan ska undertecknas.

En elektronisk anmälan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

11 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 14 december 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 15.12.2020