Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om körjournal över användning av fordon

Har getts
14.12.2020
Diarienummer
VH/7370/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 63 § 3 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Användning av taxi

Fordonets ägare ska föra en körjournal på papper eller i elektronisk form över användningen av taxi som avses i 25 § i bilskattelagen per körskift eller om körskift inte fastställts per dygn. Om fordonet har en taxameter som skriver ut kvitto, kan körjournalen utgöras av rapporter från kvittoutskrivaren.

Av körjournalen eller de rapporter som avses i 1 mom. ska följande specifikationer framgå:

  1. sammanlagda körkilometer per månad indelade i arbetskörningar och andra körningar,
  2. uppgifter om användning av fordonet för skol- och dagvårdstransporter specificerade enligt dag och körkilometer.

2 §

Användning av utlandsregistrerat tjänstefordon

En arbetstagare eller yrkesutövare som är stadigvarande bosatt i Finland och hens familjemedlemmar ska föra körjournal på papper eller i elektronisk form över användning av ett fordon som är registrerat i utlandet och som avses i 39 § i bilskattelagen.

I körjournalen ska följande uppgifter specificeras per dag eller körning:

  1. dag då fordonet använts eller tidpunkt då körningen börjat och slutat,
  2. sammanlagda körda kilometer per användningsdag eller mätarställning när körningen började och slutade,
  3. land eller länder där fordonet används,
  4. fordonets användare.

Av körjournalen ska förutom de uppgifter som räknas upp i 2 mom. framgå det sammanlagda antalet dagar då fordonet använts i Finland och utlandet under en granskningsperiod på 12 månader.

3 §

Användning i demonstrationssyfte av ett fordon avsett för försäljning

Ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon ska föra en körjournal på papper eller i elektronisk form över användning av fordon som avses i 41 § 1 mom. 8 punkten i bilskattelagen i vilken följande uppgifter ska antecknas:

  1. tidpunkt då körningen börjat och slutat,
  2. mätarställning i början och i slutet av körningen,
  3. syfte med körningen,
  4. fordonets användare.

4 §

Förvaring av körjournalen

Körjournalen ska förvaras så att de ursprungliga uppgifterna kan verifieras.

5 §

Uppvisning av körjournal på begäran

Körjournalen ska uppvisas till Skatteförvaltningen på begäran.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 14 december 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 15.12.2020