Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om anmälningsskyldighet i bilbeskattningen när ett tidsbundet hyresavtal ändras

Har getts
11.12.2020
Diarienummer
VH/7364/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 32 § 1 mom. och 58 § 3 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Anmälan av uppgifter och uppgifter som ska lämnas

Den skattskyldige ska lämna en anmälan till Skatteförvaltningen när ett tidsbundet hyresavtal ändras, om ett avdrag som avses i 31 § i bilskattelagen har gjorts från bilskatten. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

  1. anmälarens namn, personbeteckning eller FO-nummer och adress i Finland,
  2. uthyrarens namn och FO-nummer eller annan utländsk beteckning,
  3. grundläggande uppgifter om beskattningsbeslutet, det vill säga fordonets tillverkningsnummer och beslutets nummer,
  4. nytt datum för när användningen av fordonet i Finland upphör.

2 §

Tidpunkt för lämnande av anmälan

Anmälan om ändring av hyresavtal ska lämnas inom trettio dagar från att det tidsbundna hyresavtalet ändrades.

3 §

Sätt att lämna in anmälan

En fritt formulerad anmälan om ändring av hyresavtal ska lämnas i pappersform eller elektroniskt på ett sätt om vilket avtalas separat med Skatteförvaltningen.

Anmälan ska skickas till den adress som Skatteförvaltningen angett.

4 §

Undertecknande av anmälan

Anmälan om ändring av hyresavtal i pappersform ska undertecknas.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 11 december 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 11.12.2020