Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om återbäring av skatt på grund av skada

Har getts
8.12.2020
Diarienummer
VH/7479/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 27 § 3 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Uppgifter om den sökande

Om den sökande ska anges namn och personbeteckning. 

2 §

Ansökan före och efter registrering av fordon

I ansökan ska anges huruvida ansökan lämnas före eller efter registreringen av fordonet.

3 §

Tidigare beslut

Om den sökande åberopar ett tidigare beslut ska hen bekräfta att uppgifterna i beslutet inte har ändrats.

4 §

Grund för ansökan

I ansökan ska anges om återbäring söks på grund av skada hos den sökande själv eller hos en familjemedlem.                                                             

5 §

Utredning om användning av fordon

Ansökan ska innehålla en utredning om användningen av fordonet eller en ytterligare grund för användningsbehovet, till exempel studier, arbete, anställning eller annat användningsbehov.                                              

6 §

Fordonets förare

I fordonets föraruppgifter ska anges huruvida den sökande själv kör fordonet eller någon annan kör den sökande i fordonet. Av ansökan ska framgå fordonsförarens namn, förarens adress och fordonets förvaringsadress.               

7 §

Uppgifter om fordonet

Om ansökan lämnas först efter anskaffningen av fordonet, ska i ansökan anges om fordonet har automatisk eller manuell växellåda, fordonets första registreringsdag i Finland, fordonets finska registreringstecken och tillverkningsnummer.

8 §

Tidigare ansökningar

I ansökan ska anges huruvida den sökande tidigare har sökt återbäring på grund av skada.

9 §

Bilagor

Alla bilagor som behövs för avgörande av ärendet ska bifogas ansökan.

10 §

Lämnande av ansökan

Återbäringsansökan ska göras elektroniskt eller i pappersform.      

Bestämmelser om hur ansökan ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Ansökan i pappersform ska göras på Skatteförvaltningens officiella pappersblankett.

Blanketten ska skickas till den adress som anges på den.

11 §

Undertecknande av ansökan

Ansökan ska undertecknas.

En elektronisk ansökan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

12 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

 

Helsingfors den 8 december

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 10.12.2020