Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas vid registrering som bilskatteombud i bilbeskattningen

Har getts
8.12.2020
Diarienummer
VH/7477/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 48 § 4 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Uppgifter om den sökande

Om den sökande ska anges namn, personbeteckning eller FO-nummer och adress.

2 §

Verksamhetens natur

Den som ansöker om att bli registrerat bilskatteombud ska ange huruvida hen bedriver import eller tillverkning av nya eller begagnade eller av både nya och begagnade fordon.

3 §

Begäran om tidpunkt för anteckning i registret

Den sökande kan om hen så önskar ange i registeransökan när hen tidigast vill bli antecknad som registrerat bilskatteombud.

4 §

Ändrings- och nedläggningsanmälan

Ett registrerat bilskatteombud ska lämna en ändrings- och nedläggningsanmälan när tidpunkten för ändringen eller nedläggningen är känd.

5 §

Lämnande av registeransökan, ändringsanmälan eller nedläggningsanmälan

Registeransökan, ändrings- eller nedläggningsanmälan ska göras elektroniskt eller i pappersform.

Bestämmelser om hur registeransökan, ändrings- eller nedläggningsanmälan ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

En registreringsansökan, en ändrings- eller nedläggningsanmälan i pappersform ska göras på ett separat avtalat sätt.

En registreringsansökan, en ändrings- eller nedläggningsanmälan i pappersform ska skickas till den adress som Skatteförvaltningen angett.

6 §

Undertecknande av registreringsansökan, ändringsanmälan och nedläggningsanmälan

Registreringsansökan, ändrings- eller nedläggningsanmälan ska undertecknas.

En elektronisk registreringsansökan, ändrings- eller nedläggningsanmälan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

7 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

 

Helsingfors den 8 december

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 10.12.2020