Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan för utredning av en persons vanliga vistelseort

Har getts
8.12.2020
Diarienummer
VH/7482/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 33 § 3 mom. i bilskattelagen (7772020) beslutat:

1 §

Uppgifter om den sökande

Om den sökande ska anges namn, personbeteckning eller födelsedatum, adress i Finland och telefonnummer.

2 §

Den sökandes boendeform i Finland

I ansökan ska anges den sökandes boendeform i Finland: hyresbostad, ägarbostad, bostad som tillhandahålls av arbetsgivare eller annan boendeform. Vid annan boendeform ska anges vilken denna är.

3 §

Den sökandes boendeform utomlands

I ansökan ska anges den sökandes adress och boendeform utomlands: hyresbostad, ägarbostad, bostad som tillhandahålls av arbetsgivare eller annan boendeform. Vid annan boendeform ska anges vilken denna är.

4 §

Uppgifter om make

Om den sökande har en make, ska i ansökan anges makens medborgarskap, namn, personbeteckning eller födelsedatum samt adress i Finland och utomlands.

5 §

Uppgifter om minderåriga barn

Om den sökande har minderåriga barn, ska i ansökan anges barnens namn, personbeteckningar eller födelsedatum samt barnens adresser i Finland och utomlands.

6 §

Längd på och syfte med familjemedlemmars vistelse

I ansökan ska anges längden på och syftet med den sökandes familjemedlemmars vistelse i Finland och utomlands.

7 §

Den sökandes anställning

I ansökan ska anges den sökandes anställning: den sökande arbetar i Finland, den sökande arbetar någon annanstans än i Finland eller den sökande arbetar både i Finland och någon annanstans än i Finland. I ansökan ska även anges om den sökande inte arbetar.

8 §

Arbete i Finland

Om den sökande arbetar i Finland, ska i ansökan anges arbetsgivarens namn och adress, kontaktpersonens namn och telefonnummer, anställningens längd, anställningens start- och slutdatum, huruvida anställningen är en visstids- eller tillsvidareanställning samt eventuella tilläggsuppgifter om anställningen.

9 §

Arbete någon annanstans än i Finland

Om den sökande arbetar någon annanstans än i Finland, ska i ansökan anges arbetsgivarens namn och adress, kontaktpersonens namn och telefonnummer, anställningens längd, anställningens start- och slutdatum, huruvida anställningen är en visstids- eller tillsvidareanställning samt eventuella tilläggsuppgifter om anställningen.

10 §

Företagsverksamhet                                                                                    

I ansökan ska anges huruvida den sökande bedriver egen företagsverksamhet, företagets namn, FO-nummer eller motsvarande utländskt nummer, den sökandes ställning i företaget och eventuella tilläggsuppgifter om företagsverksamheten.

11 §

Studier

I ansökan ska anges huruvida den sökande studerar i Finland eller utomlands och eventuella tilläggsuppgifter om studierna.

12 §

Vistelseperiod i Finland och utomlands

I ansökan ska den sökande ange en egen uppskattning av hur många dagar hen kommer att vistas i Finland och utomlands under det kommande året.

I ansökan ska den sökande ange hur många dagar hen har vistats i Finland under innevarande kalenderår och det huvudsakliga syftet med vistelsen i Finland. I ansökan ska den sökande ange hur många dagar hen har vistats utomlands under innevarande kalenderår och det huvudsakliga syftet med vistelsen i utomlands. Den sökande ska ange om hen tidigare har vistats i Finland, vilka år vistelsen inföll och anledningen till den tidigare vistelsen.

13 §

Lämnande av ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt eller i pappersform.

Bestämmelser om hur ansökan ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Ansökan i pappersform ska göras på Skatteförvaltningens officiella pappersblankett.

Blanketten ska skickas till den adress som anges på den.

14 §

Undertecknande av ansökan

Ansökan ska undertecknas.

En elektronisk ansökan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

15 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

 

Helsingfors den 8 december

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 10.12.2020