Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om stödmottagarspecifika uppgifter som ska lämnas för punktbeskattningen

Har getts
9.12.2021
Diarienummer
VH/5559/00.01.00/2021
Giltighet
1.1.2022 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 26 b § 1 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), sådant det lyder i lag 768/2020 beslutat:

1 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Elnätsinnehavare, elproducenter och innehavare av skattefria ellager ska årligen lämna stödmottagarspecifika uppgifter till Skatteförvaltningen om överlåtelser av elström som skett under kalenderåret enligt 4 § 2 och 3 mom. samt 4 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (elskattelagen).

Innehavare av naturgasöverföringsnät, registrerade distributionsnätsinnehavare, godkända upplagshavare och biogasproducenter ska årligen lämna stödmottagarspecifika uppgifter till Skatteförvaltningen om överlåtelser enligt 21 § 1 mom. 5 punkten i elskattelagen.

Även den som överlåter sådan elström eller biogas vidare till andra aktörer för att användas för syften med lägre skatteklass ska årligen lämna ovan nämnda uppgifter till Skatteförvaltningen om överlåtelserna.

Uppgifterna ska lämnas senast den sista februari året efter att stödet beviljades.

2 §

Uppgifter som ska lämnas om elström

Följande uppgifter ska lämnas:

  1. företagets namn;
  2. FO-nummer;
  3. I kilowattimmar den mängd elström enligt skatteklass II som har överlåtits under kalenderåret,
  4. uppgiften om huruvida överlåtelsen av elström enligt skatteklass II handlat om elström som använts för industriverksamhet enligt 2 § 6 punkten i elskattelagen eller i datorhallar enligt 2 § 6 a punkten eller i en värmepump enligt 2 § 5 f punkten eller i en elpanna enligt 2 § 5 h punkten eller i en cirkulationspump för geotermisk värme enligt 2 § 5 j punkten och
  5. uppgiften om huruvida överlåtelsen av elström enligt skatteklass II handlat om överlåtelse av elström till förbrukning enligt 6 § i elskattelagen eller vidareöverlåtelse av elström som anskaffats enligt skatteklass II.

3 §

Uppgifter som ska lämnas om biogas

Följande uppgifter ska lämnas:

  1. företagets namn;
  2. FO-nummer;
  3. i kilowattimmar den mängd biogas som överlåtits under kalenderåret och som uppfyller hållbarhetskriterierna,
  4. uppgiften om huruvida biogasen uppfyller de hållbarhetskriterier som avses i 2 § 14 b punkten i elskattelagen enligt produkt R eller T och
  5. uppgiften om huruvida den skattefria överlåtelsen av biogas är en sådan frisläppande för konsumtion som avses i punktskattelagen eller vidareöverlåtelse av skattefri biogas.

4 §

Hur uppgifterna ska lämnas

Uppgifterna ska lämnas elektroniskt. Utifrån en särskild grund kan Skatteförvaltningen dock godkänna att uppgifter lämnas in i pappersform.

Bestämmelser om hur uppgifterna ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

På papper lämnas uppgifterna på blankett fastställd av Skatteförvaltningen.

Blanketten ska skickas till den adress som nämns på den.

5 §

Undertecknande av uppgifterna

Uppgifterna ska undertecknas.

Uppgifter som lämnas elektroniskt uppfyller kraven för underskrift om de har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2022.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om stödmottagarspecifika uppgifter som elnätsinnehavare, elproducenter, innehavare av skattefria ellager och vidareöverlåtare av elström ska lämna (VH/7489/00.01.00/2020).

Den lägre skatteklassen för elström som används i värmepumpar, elpannor och cirkulationspumpar enligt 4 § 3 mom. i elskattelagen träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Skattefriheten för biogas som används vid uppvärmning och i arbetsmaskiner förutsätter enligt artikel 16 i energiskattedirektivet tillstånd för statligt stöd.

    

Helsingfors den 9 december 2021

    

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Anne Kaleva

Sidan har senast uppdaterats 13.12.2021