Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om stödmottagarspecifika uppgifter som elnätsinnehavare, elproducenter, innehavare av skattefritt ellager och vidareöverlåtare av elström ska lämna

Har getts
25.11.2020
Diarienummer
VH/7489/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 26 b § 1 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), sådant det lyder i lag 768/2020 beslutat:

1 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Elnätsinnehavare, elproducenter och innehavare av skattefritt ellager ska årligen till Skatteförvaltningen lämna stödmottagarspecifika uppgifter om överlåtelser av elström enligt 4 § 2 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (elskattelagen) under skatteåret.

Även den som överlåter sådan elström vidare till andra aktörer för att användas för syften med lägre skatteklass ska årligen till Skatteförvaltningen lämna ovan nämnda uppgifter om dessa överlåtelser.

Uppgifterna ska lämnas senast den sista februari året efter att stödet beviljades.

2 §

Uppgifter som ska lämnas

Följande uppgifter ska lämnas:

  1. företagets namn;
  2. FO-nummer;
  3. den mängd elström i kilowattimmar i skatteklass II som överlåtits;
  4. information om huruvida överlåtelsen av elström i skatteklass II handlat om elström som använts i industriverksamhet enligt 2 § 6 punkten i elskattelagen eller elström som använts i datorhallar enligt 2 § 6 a punkten och
  5. information om huruvida överlåtelsen av elström i skatteklass II handlat överlåtelse till elförbrukning enligt 6 § i elskattelagen eller vidareöverlåtelse av anskaffad elström i skatteklass II.

3 §

Hur uppgifterna ska lämnas

Uppgifterna ska lämnas elektroniskt. Utifrån en särskild grund kan Skatteförvaltningen dock godkänna att uppgifter lämnas in i pappersform.

Bestämmelser om hur uppgifterna ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

På papper lämnas uppgifterna på blankett fastställd av Skatteförvaltningen.

Blanketten ska skickas till den adress som nämns på den.

4 §

Undertecknande av uppgifterna

Uppgifterna ska undertecknas.

Uppgifter som lämnas elektroniskt uppfyller kraven för underskrift om de har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 25 november 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2020