Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om självdeklarationens innehåll, giltighet och det förfarande genom vilket självdeklarationens tillförlitlighet verifieras

Har getts
14.9.2020
Diarienummer
VH/4332/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 10 b § 4 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) sådan den lyder i lag 522/2019 beslutat:

1 §

Deklarationens innehåll

Dividendtagaren ska i en självdeklaration som avses i 10 b § 4 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst lämna följande uppgifter vars tillförlitlighet dividendtagaren själv har verifierat:

  1. numret på kontot var aktierna förvaras,
  2. den skatterättsliga hemviststat som avses i skatteavtalet mellan dividendtagarens hemviststat och Finland,
  3. skatteregistreringsnumret som hemviststaten beviljat,
  4. som identifieringsuppgift för fysiska personer anges namn, födelsedatum och adress samt för andra än fysiska personer namn, adress, juridisk form och stat där dessa är registrerade eller enligt vilken stats lagstiftning dessa har etablerats.

Dividendtagaren ska ge följande försäkringar i deklarationen:

  1. Jag försäkrar att jag har min skatterättsliga hemvist i min hemviststat på det sätt som avses i skatteavtalet mellan Finland och min hemviststat.
  2. Jag försäkrar att jag inte agerar som ombud, nominell innehavare eller förmedlare för dividenden som avses i denna deklaration.
  3. Jag försäkrar att jag är en dividendtagare på det sätt som avses i skatteavtalet mellan Finland och min hemviststat och att jag uppfyller förutsättningarna för källskatteförmåner i det tillämpliga skatteavtalet för dividenden som avses i denna deklaration.
  4. Jag försäkrar att dividenden i självdeklarationen inte hänför sig till ett fast driftställe.
  5. Jag försäkrar att jag meddelar förvararen om ändringarna i mina omständigheter utan obefogat dröjsmål.

När en dividendtagare som inte är en fysisk person yrkar på att en lägre källskattesats än den allmänna källskattesatsen i skatteavtalet ska tillämpas, ska dividendtagaren ange vilken skattesats som ska användas, ge en försäkran om att dividendtagaren är berättigad till skatteavtalsförmånen i fråga samt ange grunden för sitt yrkande.

Dividendtagaren ska ge den registrerade förvararen fullmakt att lämna de uppgifter som behövs för att kontrollera källskattens riktighet och självdeklarationens tillförlitlighet till Skatteförvaltningen, om annan tillämplig lagstiftning förutsätter en sådan fullmakt.

2 §

Deklarationens giltighetstid

En självdeklaration är giltig högst det år deklarationen undertecknats och fem därpå följande år.

Om dividendtagaren är en stat, ett annat offentligt samfund eller en internationell organisation är deklarationen giltig tills vidare.

3 §

Förfarande genom vilket självdeklarationens tillförlitlighet verifieras

En utbetalare eller en registrerad förvarare som avses i 10 d § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst ska kontrollera att dividendtagaren i en självdeklaration har lämnat uppgifterna enligt 1 § i detta beslut och verifierat deras tillförlitlighet. Självdeklarationens tillförlitlighet ska verifieras med hjälp av uppgifter som anges i gemensamma standarder för informationsutbyte, lagstiftning som gäller förhindrande av penningtvätt och identifiering av kunden samt med hjälp av övriga uppgifter om dividendtagaren som utbetalaren eller den registrerade förvararen har tillgång till.

Deklarationens tillförlitlighet ska verifieras på nytt om utbetalaren eller den registrerade förvararen får information om att dividendtagarens omständigheter har förändrats.

Innan dividenden betalas ut ska utbetalaren eller den registrerade förvararen kontrollera utifrån de tillgängliga uppgifterna att deklarationen är tillförlitlig.

Verifiering enligt 3 mom. ovan krävs inte om det på dividenden tas ut en källskatt om minst 15 procent eller om dividendbeloppet understiger 10 000 euro.

Utbetalaren eller den registrerade förvararen ska ha tillgång till uppgifterna enligt 1 mom. ovan när deklarationens tillförlitlighet verifieras genom ett förfarande som avses i denna paragraf.                  

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

 

Helsingfors den 14 september 2020

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 18.9.2020